Witamy w Prometric. Z pasją tworzymy innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają zdającym na całym świecie osiąganie i przekraczanie ich celów zawodowych i edukacyjnych. Niniejsze Warunki użytkowania to zasady ruchu drogowego - stworzone w celu stworzenia pozytywnej, przestrzegającej prawa i etycznej społeczności naszych użytkowników. Korzystając z usług i rozwiązań firmy Prometric, wyrażasz zgodę na wszystkie poniższe warunki.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Firma Prometric LLC i jej spółki stowarzyszone („Prometric”) zapewniają tę witrynę internetową, usługi testowe i rozwiązania („Usługi”), zgodnie z poniższymi warunkami określonymi poniżej („Warunki”), pod warunkiem jednak, że zastosowanie mają inne warunki użytkowania. w odniesieniu do witryn internetowych podmiotów stowarzyszonych Prometric, jak określono na każdej takiej witrynie. Każde użycie przez Ciebie tej strony internetowej lub Usług oznacza zgodę na przestrzeganie Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zmiany Warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionych warunków na tej stronie, a Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że znasz najbardziej aktualne Warunki. Firma Prometric przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów w jurysdykcjach, w których świadczymy Usługi, i jako takie, jeśli dany Okres obowiązywania niniejszego Regulaminu skutkuje naruszeniem prawa lokalnego w jurysdykcji, w której osoba (osoby) zamieszkuje i / lub korzysta (w stosownych przypadkach) z Usług , taki Okres nie ma zastosowania do takiej osoby (osób). Zgadzasz się korzystać z tej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub dostępności witryny.

LICENCJA I DOSTĘP DO WITRYNY

Prometric udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z tej witryny i usług Prometric do własnych, niekomercyjnych celów, z zastrzeżeniem Warunków. Niniejsza witryna oraz Usługi i / lub Treści Prometric nie mogą być reprodukowane, powielane, kopiowane, pobierane, sprzedawane, odsprzedawane, modyfikowane, poddawane inżynierii wstecznej, wykorzystywane do tworzenia prac pochodnych, przypisywane, udzielane podlicencjonowanie, udzielane jako zabezpieczenie, przenoszone ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Prometric. Zabrania się umieszczania w ramkach ani wykorzystywania technik kadrowania do umieszczania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu strony i formy) firmy Prometric i / lub jej podmiotów stowarzyszonych, ani też używania jakichkolwiek metatagów lub innych „ukrytych tekstów” z wykorzystaniem Nazwa lub Znaki Prometrics bez wyraźnej pisemnej zgody Prometric. Każde nieautoryzowane użycie powoduje wygaśnięcie ograniczonej licencji udzielonej przez firmę Prometric.

PRYWATNOŚĆ

Zapoznaj się z naszą pełną Polityką prywatności, klikając zakładkę Prywatność, która reguluje korzystanie z naszych witryn internetowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Kiedy odwiedzasz prometric.com lub wysyłasz do nas e-maile, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą przez e-mail lub zamieszczając powiadomienia na tej stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby takie komunikaty były na piśmie.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Cała zawartość tej witryny jest własnością firmy Prometric i / lub jej podmiotów stowarzyszonych lub jest im objęta licencją („Treść Prometric”) i jest chroniona przez Stany Zjednoczone i międzynarodowe prawa własności intelektualnej. Firma Prometric i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności do Treści Prometric, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie takie Treści Prometric są własnością firmy Prometric i / lub jej licencjodawców. Treści Prometric nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Prometric.

TWORZENIE KONTA

Jeśli utworzysz konto na tej stronie, zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego loginu i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego konta. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia mogą założyć konto tylko za zgodą opiekuna prawnego. Prometric zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, zamknięcia konta, usunięcia lub edycji treści oraz anulowania Usług według własnego uznania.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

TA STRONA JEST DOSTARCZANA PRZEZ PROMETRIC NA ZASADACH „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. PROMETRIC NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE DZIAŁANIA LUB DOSTĘPNOŚCI TEJ STRONY ANI INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z TEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO I ŻE PROMETRIC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA DANYCH, OPROGRAMOWANIA, KOMPUTERA I / LUB SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO, W TYM USZKODZENIA SPOWODOWANE PRZEZ VIRUSA TA STRONA INTERNETOWA.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PROMETRIC WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PROMETRIC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE I KARNE.

Niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, w żadnym wypadku firma Prometric nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, zobowiązania, roszczenia i wydatki (w tym między innymi koszty prawne i koszty obrony lub rozliczenia) w jakikolwiek sposób wynikające z lub związane z korzystanie lub niemożność korzystania z tej witryny lub Usług. Wyłączna odpowiedzialność firmy Prometric za naruszenie warunków lub gwarancji dorozumianych przez prawo lub w inny sposób, których nie można wykluczyć, jest ograniczona do ponownego wykonania Usług lub pieniężnego odpowiednika Usług, według wyłącznego uznania firmy Prometric.

PRAWO RZĄDOWE

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych lub dowolnego kraju spoza Unii Europejskiej: Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Maryland i kontrolującym prawo federalne Stanów Zjednoczonych, jeśli ma to zastosowanie, bez względu na zasady kolizyjne.

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej: Niniejsze Warunki podlegają prawu Irlandii i będą interpretowane zgodnie z nim, bez względu na zasady kolizyjne.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Wszelkie łącza do witryn internetowych osób trzecich są dostarczane wyłącznie dla wygody i nie są pod kontrolą ani na odpowiedzialność firmy Prometric.

ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono zerwane bez wpływu na pozostałą część Warunków, które nadal będą ważne i wykonalne.

Prometric LLC zachowuje najwyższe standardy etyczne w prowadzeniu spraw firmy oraz w relacjach z klientami, dostawcami, pracownikami, doradcami i społecznościami, w których zlokalizowane są nasze działania. Kodeks postępowania i etyki firmy Prometric potwierdza nasze silne przywiązanie do najwyższych standardów postępowania prawnego i etycznego w naszych praktykach biznesowych. Nasz Kodeks dotyczy wszystkich członków kierownictwa, dyrektorów i pracowników firmy Prometric i jej spółek zależnych na całym świecie, bez względu na to, gdzie pracownik pracuje. Oczekujemy również, że osoby, z którymi prowadzimy interesy, będą przestrzegać standardów określonych w naszym Kodeksie.

Aby uniknąć konfliktów interesów, zachęcamy wszystkich naszych pracowników do identyfikowania potencjalnych konfliktów, gdy się pojawią, i powiadamiania swojego kierownika, działu kadr lub naszego działu prawnego, jeśli nie są pewni, czy relacja lub transakcja stwarza konflikt. Ponadto pracownicy mogą zgłaszać wszelkie wątpliwości lub naruszenia dotyczące etyki, korzystając z naszej gorącej linii ds. Kodeksu etyki pod numerem 1-888-763-0136. Wszystkie kwestie i wątpliwości zostaną zbadane przez firmę.

Zakres

Podmiotem przetwarzającym dane jest Prometric LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem 1501 South Clinton Street, Baltimore, Maryland 21224 USA (dalej „Spółka”, „nas” lub „my”).

Niniejsza Polityka została opracowana i wdrożona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, aby opisać nasze praktyki jako podmiotu przetwarzającego dane w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, ujawniania i przesyłania Twoich danych osobowych . Wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i ujawniamy dane osobowe i informacje, które zbieramy i / lub do których mamy dostęp w trakcie naszej działalności. Niniejsza Polityka obejmuje kandydatów do testów, klientów, kontrahentów i partnerów, o których ta organizacja przetwarza dane.

„Ustawa o ochronie danych” oznacza wszelkie lokalne przepisy lub przepisy dotyczące ochrony danych, w zależności od terytorialnego zastosowania prawa. Obejmuje to między innymi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 UE z dnia 17 kwietnia 2016 r.

Przez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

Gromadzone dane osobowe

Dane osobiste

W celach określonych w poniższej sekcji niniejszej Polityki Prometric gromadzi Dane Osobowe, w tym między innymi:

 • Osobiste dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer identyfikacyjny właściwy dla danego kraju, adres e-mail, login i hasło);
 • Data urodzenia i płeć;
 • Szczegóły dotyczące egzaminu, w tym numer identyfikacyjny kandydata do testu, zdawane egzaminy i kiedy, wyniki związane z tymi egzaminami, ile razy zdawano dany egzamin lub określoną część egzaminów;
 • Informacje o płatnościach i instytucjach finansowych;
 • Miejsce zamieszkania i kraj obywatelstwa;
 • Fotografie;
 • Podpis;
 • Nagrania wideo;
 • Nagrania audio (tylko w określonych jurysdykcjach);
 • Informacje z dokumentów identyfikacyjnych, weryfikacyjnych lub kwalifikowalności;
 • Informacje dotyczące transakcji i relacji w tym elementy ujawniające potencjalne wzorce testowe, lokalizacje testów, wyniki testów oraz informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji firmy Prometric.

Wrażliwe dane osobowe

Ponadto Prometric może przetwarzać wrażliwe dane osobowe w określonych jurysdykcjach. Takie wrażliwe dane osobowe są gromadzone wyłącznie w określonych celach biznesowych za zgodą osoby, której dane dotyczą. Takie dane podlegają wzmocnionym środkom bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednim prawem. Takie wrażliwe dane mogą obejmować:

 • Rasa lub pochodzenie etniczne;
 • Biometria (obrazy i szablony odcisków palców, obrazy twarzy;
 • Informacje dotyczące zdrowia lub dane medyczne;
 • W niektórych jurysdykcjach definicja wrażliwych danych osobowych może obejmować dodatkowe kategorie danych, niektóre z nich można opisać powyżej w części Dane osobowe.

Oświadczenie o polityce ochrony numeru ubezpieczenia społecznego w USA

Prometric gromadzi numery ubezpieczenia społecznego i inne wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez sponsora testu dla kandydatów. Wdrożyliśmy rozsądne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i administracyjne, aby pomóc chronić numery ubezpieczenia społecznego i inne wrażliwe dane osobowe przed niezgodnym z prawem wykorzystaniem i nieuprawnionym ujawnieniem. Pracownicy i wykonawcy firmy Prometric są zobowiązani do przestrzegania tych ustalonych procedur, zarówno w trybie online, jak i offline.

Dostęp do numerów ubezpieczenia społecznego jest ograniczony do tych pracowników i kontrahentów, którzy potrzebują dostępu do informacji w celu wypełnienia zobowiązań umownych wobec Prometric. Prometric ujawni numery ubezpieczenia społecznego tylko tym sponsorom testów, usługodawcom, audytorom, doradcom i / lub następcom prawnym, którzy są prawnie lub umownie zobowiązani do ich ochrony lub zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo.

Dane biometryczne

Firma Prometric zbiera dane biometryczne kandydatów do testów, jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawo i gdy usługa jest wybierana przez sponsora testu. System zameldowania z obsługą biometrii ma na celu poprawę bezpieczeństwa i integralności procesu testowania w sposób, który chroni prywatność kandydatów do testów, jednocześnie potwierdzając tożsamość kandydatów do testów. System zameldowania z obsługą biometrii jest używany do celów weryfikacji tożsamości, wykrywa oszustwa i wprowadzanie w błąd oraz zapobiega im, zachowuje integralność procesu testowania i poprawia bezpieczeństwo centrów testowych.

Dane medyczne

Prometric otrzymuje również, w bardzo nielicznych okolicznościach, dane medyczne związane z wnioskami kandydatów do testów o zakwaterowanie do testów. Po otrzymaniu takich danych o stanie zdrowia informacje medyczne będą przechowywane w bezpieczny sposób, z najwyższym poszanowaniem poufności zawartych w nich informacji. Dane medyczne nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne i zgodnie z polityką przechowywania danych firmy Prometric.

Podczas przetwarzania danych medycznych osób, których dane dotyczą, stosowane są następujące zabezpieczenia:

 • Ograniczenia dostępu w celu zapobieżenia nieuprawnionemu przeglądaniu, zmianie, ujawnieniu lub usunięciu
 • Ścisłe ograniczenia czasowe na usunięcie zgodnie z harmonogramem zarządzania dokumentacją firmy
 • Specjalistyczne szkolenie dla osób zajmujących się przetwarzaniem danych medycznych
 • Mechanizmy logowania umożliwiające weryfikację, czy i przez kogo dane osobowe zostały przejrzane, zmienione, ujawnione lub usunięte
 • Szyfrowanie

Monitorowanie poprzez cyfrowe nagrywanie wideo

Prometric wdraża cyfrowe nagrywanie wideo (DVR lub CCTV) w całej sieci ośrodków testowych oraz w większości biur korporacji. Jest to konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa zastrzeżonych treści testów o wysokiej stawce, integralności dostarczonych testów, zapobiegania oszustwom i oszustwom, ochrony przed kradzieżą lub kradzieżą, monitorowania i ograniczania stref bezpieczeństwa i / lub działów Prometric, oraz dla bezpieczeństwa personelu i mienia organizacji. Dostęp do nagranego materiału będzie ściśle ograniczony do upoważnionego personelu.

Cele zbierania danych osobowych

Dane osobowe są generalnie gromadzone i przetwarzane w celu wykonania umowy. Ponadto mogą być gromadzone i przetwarzane na podstawie zgody osoby fizycznej i mogą być wykorzystywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub uzasadnionych celów biznesowych.

W większości przypadków Prometric gromadzi takie Dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Jednak w innych przypadkach możemy otrzymywać informacje od sponsorów testów lub nawet od zewnętrznych dostawców danych, aby ulepszyć nasze pliki i pomóc nam lepiej zrozumieć naszych klientów. Kiedy kandydat odwiedza witrynę Prometric, rejestruje się lub przystępuje do egzaminu, korzysta z naszych aplikacji lub kontaktuje się z nami, zbieramy również informacje o transakcjach do celów obsługi klienta. Traktujemy te informacje jako dane osobowe, gdy są powiązane z informacjami, które mają wpływ na identyfikację osoby.

Wykonanie umowy

W ramach realizacji umowy Prometric zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z testami

Firma Prometric przetwarza Dane osobowe w celu realizacji żądań informacji i usług, bezpiecznego i efektywnego administrowania programami testowymi oraz prowadzenia naszej działalności.

Prometric odpowie na prośby kandydatów o informacje o testach i możliwościach testowania, ułatwi rejestrację na egzaminy oraz zapewni usługi testowe zarówno kandydatom, jak i sponsorom testów (w tym planowanie i administrowanie testami, bezpieczeństwo treści i wyników testów, ocenianie testów, raportowanie i analiza wyników i związanej z nimi obsługi klienta). Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, Prometric może wysyłać kandydatom do egzaminów informacje handlowe i oferty dodatkowych usług testowych lub szkoleniowych w imieniu sponsorów testu.

Uzasadnione cele biznesowe

Prometric wykorzystuje również Dane osobowe w razie potrzeby do zarządzania codziennymi potrzebami biznesowymi, takimi jak przetwarzanie faktur i zarządzanie kontami finansowymi, tworzenie kopii zapasowych w celu ułatwienia ciągłości działania , zarządzanie centrum testowym, planowanie biznesowe, zarządzanie umowami, administrowanie witryną, wypełnianie, analityka, bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom, ład korporacyjny, planowanie odtwarzania po awarii, audyt, sprawozdawczość i zgodność z wszelkimi obowiązkami prawnymi lub regulacyjnymi .

Cele specyficzne dla danych biometrycznych

W imieniu sponsorów testów firma Prometric będzie gromadzić dane biometryczne wyłącznie w celu: (1) administrowania testami i weryfikacji tożsamości, (2) ochrony prywatności, (3) wykrywania i zapobiegania oszustwom i wprowadzaniu w błąd przez nieupoważnionych kandydatów, (4) zachowania integralności procesu testowania oraz (5) zgodnie z wymogami prawa.

Ujawnienie danych osobowych

Prometric nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych. Prometric nie przekazuje również informacji stronom trzecim, które nie działają w charakterze umownym jako agent firmy Prometric lub w jej imieniu.

Prometric wymaga od swoich podwykonawców i dostawców, którzy mają dostęp do Danych Osobowych, zapewnienia co najmniej takiego samego poziomu ochrony, jaki zapewnia Prometric w odniesieniu do Danych Osobowych. W przypadku, gdy Prometric będzie zobowiązana do dalszego przekazania Danych Osobowych stronie trzeciej w celu dalszego wykonania zobowiązania umownego, Prometric pozostanie odpowiedzialna za właściwe wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie takich danych w sposób zgodny z celami, dla których został zebrany. Ograniczamy udostępnianie wszystkich danych osobowych w następujący sposób:

Prometric może ujawniać Dane osobowe kandydatów do testów:

 1. Sponsorzy testów; tak, aby mogli zapewnić kandydatom poszukiwaną akredytację, usługę, licencję lub poświadczenie;
 2. Nasi usługodawcy; ułatwienie składania wniosków kandydatów i sponsorów testów;
 3. Nasze filie i autoryzowane centra testowe.

Prometric może ujawniać Dane Osobowe, jeśli jest to konieczne w celu realizacji sprzedaży lub przekazania aktywów biznesowych, w celu umożliwienia przetwarzania płatności, wyegzekwowania naszych praw, ochrony naszej własności lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób, lub w razie potrzeby w celu wsparcia audytu zewnętrznego , zgodności i ładu korporacyjnego.

Prometric może ujawnić Dane osobowe, jeśli jest to konieczne, aby ułatwić dochodzenie w sprawie oszustwa, nieautoryzowanego testowania lub innego wykroczenia lub gdy jest to prawnie wymagane (np. Odpowiedź na wezwanie lub wezwanie; w celu współpracy z organami ścigania lub innymi postępowaniami sądowymi w krajach, w których działamy).

Zgodnie z polityką Prometric nie ujawnia danych biometrycznych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie. Firma Prometric może ujawnić dane biometryczne sponsorowi testu, organom ścigania lub stronie trzeciej, która ma umowę z Prometric lub jest zobowiązana przez obowiązujące prawo do udziału w dochodzeniu związanym z domniemanym niewłaściwym postępowaniem wyłącznie do celów dochodzenia w sprawie oszustwa, nieuprawnionego testowanie lub inne niewłaściwe zachowanie kandydata. Prometric może również ujawniać dane biometryczne tylko w związku z zgodnymi z prawem żądaniami organów regulacyjnych, prawnych lub rządowych podlegających jurysdykcji i / lub upoważnienia do składania takich wniosków.

Przechowywanie i przechowywanie danych osobowych

Prometric ogłasza kompleksowy Program Zarządzania Dokumentacją i Harmonogram, którego przestrzega w celu przechowywania, przechowywania i niszczenia wszystkich zapisów utworzonych w trakcie swojej działalności, w tym tych zawierających dane osobowe. Wdrażamy również strategię zarządzania danymi, która segreguje dane, w miarę możliwości, w oparciu o regionalne serwery danych w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i Japonii.

Prometric zawsze chroni dane osobowe za pomocą operacyjnych, administracyjnych, technicznych i fizycznych środków bezpieczeństwa. O ile dane osobowe nie są wykorzystywane w związku z aktywnym dochodzeniem w sprawie bezpieczeństwa, Prometric zachowuje dane osobowe przez krótszy okres:

 • pięć (5) lat od daty ostatniej usługi, testu lub oceny; lub
 • wygaśnięcie celu, w jakim dane osobowe zostały zebrane; lub
 • prawa obowiązującej jurysdykcji, w której dane zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez dłuższy okres, jeżeli (1) jest to wymagane przez prawo lub regulacje do celów prowadzenia dokumentacji lub (2) określone w umowie i dopuszczalne zgodnie z prawem obowiązującej jurysdykcji lub (3) zachowanie jest konieczne ze względu na w toku lub potencjalne spory sądowe.

Wszystkie dane biometryczne kandydatów na egzamin są bezpiecznie przesyłane i przechowywane w centrum danych firmy Prometric w Irlandii. Dane biometryczne są przechowywane przez 5 lat od ostatniej usługi, testu lub oceny kandydatów na egzamin lub przez krótszy okres, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa w jurysdykcji, w której dane zostały zebrane.

Przekazywanie danych osobowych

Prometric przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności danych w odniesieniu do danych osobowych. Obejmuje to między innymi ujawnianie informacji o procesach i procedurach Prometric związanych z Danymi Osobowymi (na przykład niniejsza Polityka prywatności i oświadczenia w niej zawarte), uzyskanie zgody osoby fizycznej, przyjęcie standardowych klauzul umownych w zakresie do przetwarzania danych osobowych i / lub przestrzegania lokalnych przepisów o ochronie danych w regionach, w których firma Prometric prowadzi działalność. Jeżeli wymaga tego prawo, osoby, których dane dotyczą, będą musiały wyrazić wyraźną zgodę na gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie ich danych osobowych.

Dalsze przekazywanie danych osobowych

Pracownicy, agenci i kontrahenci firmy Prometric , którzy mają dostęp do danych osobowych i informacji, są zobowiązani umową do ochrony informacji w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Dane osobowe, które są przesyłane między naszymi biurami na całym świecie, będą wykonywane wyłącznie w celu realizacji upoważnionego i uzasadnionego celu biznesowego. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, firma Prometric zbiera również zgodę osoby, której dane dotyczą, poprzez wyraźne powiadomienie o ujawnieniu i proces wyrażania zgody w celu przesłania danych osobowych poza region, w którym zostały zebrane. Kontynuując dostarczanie Prometric Danych Osobowych lub korzystanie z usług Prometric po uzyskaniu zgody, osoba, której dane dotyczą, nadal wyraża zgodę na przekazanie Danych Osobowych do momentu wyraźnego wycofania takiej zgody na piśmie.

Certyfikat Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA

Firma Prometric prowadzi samocertyfikację i przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych od osób fizycznych znajdujących się odpowiednio w Unii Europejskiej i Szwajcarii w celu gromadzenia, przekazywania i przetwarzania Dane osobowe do Stanów Zjednoczonych. Prometric zobowiązuje się do przestrzegania zasad Tarczy Prywatności, w tym między innymi powiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych i ograniczenia celu, dostępu i regresu, egzekwowania i odpowiedzialności za wszystkie dane osobowe otrzymane od osób zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Zobowiązania te dotyczą również Wielkiej Brytanii. Prometric podporządkowuje się uprawnieniom śledczym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych („FTC”) we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych i prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z certyfikatem Prometric, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov/ .

Przekazywanie danych osobowych za granicę

W wielu przypadkach korzystanie z usług stron trzecich wiąże się również z przekazywaniem danych osobowych za granicę (w ramach UE / EOG lub poza UE / EOG). Ponadto wiele procesów biznesowych wymaga przekazywania danych między Spółką a jej podmiotami powiązanymi za granicą. Szczególne obowiązki prawne mają zastosowanie, gdy takie transfery mają miejsce poza UE / EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych przez granice stronom trzecim lub wewnętrznie poza UE / EOG:

 • Prometric ustala, czy istnieje uzasadnione uzasadnienie przekazania danych osobowych (np. Ważny powód biznesowy);
 • Prometric postępuje zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi (np. Powiadomienie osoby fizycznej, powiadomienie organów ochrony danych, jeśli to konieczne, stosowanie zabezpieczeń umownych, takich jak klauzule wzorcowe UE).

Przekazywanie danych osobowych z Prometric w EOG do innych podmiotów stowarzyszonych firmy mających siedzibę poza EOG jest dozwolone na podstawie modelowych klauzul umownych lub innych mechanizmów prawnych, takich jak Tarcza Prywatności.

Prawa podmiotu danych

Osoba, której dane dotyczą, na rzecz której Prometric przetwarza Dane osobowe, może w dowolnym momencie:

 • żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec swoich danych osobowych;
 • wnosić jakichkolwiek zapytań, żądań lub skarg w związku z wykorzystaniem ich danych osobowych;
 • cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; i
 • inne prawa wymagane przez obowiązujące prawo (-a).

Odpowiedzi na wszystkie Wnioski osób, których dane dotyczą, zostaną udzielone w ciągu trzydziestu (30) dni.

Dostęp i korekta

Prometric szanuje prawo osób fizycznych do dostępu i poprawiania swoich danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do:

 • uzyskać potwierdzenie, że dane osobowe są / nie są przetwarzane;
 • zweryfikować dokładność i zgodność przetwarzania z prawem; i
 • sprostowania, poprawiania lub usunięcia danych, jeżeli są one niedokładne lub przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa.

Osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich danych osobowych i skorzystać ze swoich praw; jednakże Prometric musi otrzymać wystarczające informacje, aby umożliwić weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek i / lub wykonującej swoje prawa.

Kandydaci mogą nawet zaktualizować lub samodzielnie poprawić niektóre Dane Osobowe, logując się na konto utworzone podczas rejestracji i aktualizując informacje przekazane firmie Prometric.

Ograniczenie dostępu

Prometric ograniczy dostęp do informacji tylko w zakresie, w jakim ich ujawnienie może kolidować z ochroną ważnych równoważących interesów publicznych lub w takim zakresie, w jakim wnioski o dostęp staną się tak nadmierne i / lub powtarzalne, że spowodują nadmierne obciążenie dla organizacji. zasoby, które należy wydać, aby spełnić takie żądania. W takiej sytuacji Prometric może odrzucić wniosek i / lub zrealizować wniosek w inny sposób; lub pobierać opłatę za nadmiernie powtarzające się wnioski o dostęp w celu pokrycia kosztów jego zasobów niezbędnych do realizacji takich wniosków. Ponadto, jeśli informacje są przetwarzane wyłącznie do celów badawczych lub statystycznych i nie obejmują Danych Osobowych, można odmówić dostępu. Inne powody, dla których firma Prometric może odmówić lub ograniczyć dostęp, obejmują:

 • Ingerencja w wykonywanie lub egzekwowanie prawa lub prywatne przyczyny działań, w tym zapobieganie przestępstwom, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ich wykrywanie lub prawo do rzetelnego procesu sądowego;
 • Ujawnienie w przypadku naruszenia uzasadnionych praw lub ważnych interesów innych osób;
 • Naruszenie prawnego lub innego zawodowego przywileju lub obowiązku;
 • Uprzedzanie dochodzeń pracowniczych lub postępowań dotyczących skarg lub w związku z planowaniem sukcesji pracowników i reorganizacją korporacyjną; lub
 • Naruszanie poufności niezbędnej do monitorowania, kontroli lub funkcji regulacyjnych związanych z dobrymi praktykami biznesowymi lub w przyszłych lub trwających negocjacjach z udziałem organizacji.

Ograniczenie danych osobowych / cofnięcie zgody

Osoby fizyczne zawsze mogą ograniczyć dostarczane informacje do firmy Prometric. Jednakże Prometric przestrzega zasad swoich klientów, sponsorów testu, dotyczących Danych Osobowych kandydatów, które muszą być zebrane, aby Prometric mogła przeprowadzić test w imieniu sponsora testu. Osoby, które nie chcą podawać danych osobowych wymaganych przez sponsora testu, będą musiały skontaktować się ze sponsorem testu w celu uzyskania dalszych porad lub instrukcji.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo osoby, których dane dotyczą, mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa może jednak uniemożliwić firmie Prometric świadczenie jakichkolwiek dalszych usług lub kontynuowanie zgodnych z prawem operacji biznesowych, takich jak dostarczenie egzaminu lub przetwarzanie wyników egzaminów i / lub transkrypcji.

Komercyjne wiadomości e-mail / marketing bezpośredni

W niektórych przypadkach firma Prometric może angażować się w kampanie marketingowe, aby proponować produkty lub usługi, które mogą zainteresować obecnych lub przyszłych kandydatów. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, firma Prometric będzie angażować się w taką komunikację marketingową tylko wtedy, gdy dana osoba wyrazi zgodę (tj. Wyrazi zgodę). Jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, firma Prometric zapewni odpowiedni mechanizm rezygnacji. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę (w sposób wyraźny lub dorozumiany, jeśli ma to zastosowanie) na otrzymywanie informacji marketingowych, może w dowolnym momencie zrezygnować z takiej komunikacji.

Aby zrezygnować z otrzymywania komercyjnych wiadomości e-mail, po prostu kliknij link oznaczony „zrezygnuj z subskrypcji” na dole każdego e-maila wysłanego przez firmę Prometric .   Należy pamiętać, że nawet w przypadku rezygnacji z komercyjnych wiadomości e-mail, Prometric może nadal potrzebować skontaktować się z kandydatami z ważnymi informacjami dotyczącymi transakcji na temat ich konta Prometric lub zaplanowanego egzaminu w celu wypełnienia zobowiązania umownego. Na przykład, Prometric nadal będzie wysyłać potwierdzenia i przypomnienia o testach, informacje o zmianach i zamknięciach centrum egzaminacyjnego oraz informacje o wynikach testów, nawet jeśli zrezygnowano z komercyjnych wiadomości e-mail (lub nie zostały uwzględnione).

Kalifornijskie prawa do prywatności

Sekcja 1798 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia zezwala mieszkańcom Kalifornii na zwracanie się do firm, z którymi mają ustalone stosunki biznesowe, o dostarczenie pewnych informacji na temat udostępniania przez firmy danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Prometric nie udostępnia żadnych danych osobowych konsumentów w Kalifornii stronom trzecim w celach marketingowych bez zgody. Jeśli jesteś kandydatem do testu, Prometric przekaże Twoje Dane Osobowe sponsorowi testu, który może wykorzystywać te informacje zgodnie z własną polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo i poufność danych

Bezpieczeństwo informacji, zarówno danych osobowych, jak i danych zastrzeżonych, jest podstawą, która występuje w każdej części działalności firmy Prometric. Wszystkie nasze technologie oferują wiele warstw szyfrowania i ochrony, dzięki czemu nasi kandydaci do testów, klienci, członkowie i interesariusze mogą mieć pewność, że ich dane osobowe i własność intelektualna są odpowiednio chronione przed kradzieżą, utratą, niewłaściwym kopiowaniem, modyfikacją lub manipulacją, niewłaściwą przechowywanie lub niszczenie, utrata integralności lub nieuprawniony dostęp, wykorzystanie lub ujawnienie, gdy znajduje się w naszych systemach. Obsługujemy obiekty technologii informacyjnej, które spełniają lub przewyższają standardy branżowe, z bezpiecznymi kopiami zapasowymi w lokalizacjach poza siedzibą firmy, gdzie wszystkie dane osobowe i własność intelektualna są bezpiecznie przechowywane i chronione.

Prometric opiera się na najlepszych praktykach branżowych i wytycznych ze źródeł takich jak National Institute of Standards and Technology (NIST), Payment Card Industry (PCI) oraz standardy ogłoszone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), w tym między innymi ISO / IEC 27018: 2014 (Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych (PII) w chmurach publicznych działających jako procesory umożliwiające identyfikację osoby) i ISO / IEC 27001: 2013 (Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania) do projektowania i utrzymywania informacji program bezpieczeństwa. Program bezpieczeństwa informacji firmy Prometric jest weryfikowany kilka razy w roku przez wiele organizacji zewnętrznych w celu zapewnienia, że spełnia lub przekracza najwyższe dostępne standardy bezpieczeństwa oraz prywatności i ochrony danych.

Prometric podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności danych elektronicznych i ręcznych. Każda osoba przetwarzająca dane osobowe w imieniu Prometric jest związana umową zawierającą, między innymi, zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych, zobowiązanie do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu lub utracie danych osobowych oraz zapobieżeniu nieuprawnionemu dostępowi do nich. Ponadto pracownicy i kontrahenci są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania wszelkich znanych lub podejrzewanych przypadków niewłaściwego użycia, utraty lub nieuprawnionego dostępu.

Środki bezpieczeństwa będą od czasu do czasu poddawane przeglądowi, z uwzględnieniem dostępnej technologii, kosztów i ryzyka nieuprawnionego dostępu.

Zarządzanie naruszeniami danych

Naruszenie danych osobowych ma miejsce, gdy następuje naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych. „Nieautoryzowane” oznacza, że dzieje się to z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących prywatności lub obowiązujących zasad dotyczących prywatności.

Jeśli podejrzewa się, że doszło do naruszenia danych, zostanie ono natychmiast przekazane zespołowi reagowania na incydenty Prometric („IMR”), który będzie postępować zgodnie ze sformalizowanym planem łagodzenia podejrzanego naruszenia i zarządzania nim.

Pliki cookie i inne technologie gromadzenia danych

Kiedy osoba odwiedza witrynę internetową Prometric lub korzysta z aplikacji mobilnych Prometric, zbieramy określone informacje w sposób zautomatyzowany przy użyciu technologii, takich jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, narzędzia do analizy przeglądarki, dzienniki serwera, sygnały nawigacyjne w sieci i inne podobne technologie, aby zapewnić, że witryna internetowa Prometric oferuje najlepsze możliwe doświadczenie. W wielu przypadkach informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i innych narzędzi, są wykonywane tylko w sposób uniemożliwiający identyfikację, bez gromadzenia danych osobowych.

Rodzaje gromadzonych danych i wykorzystywane technologie

 • Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie są następnie przesyłane z powrotem do pierwotnej witryny internetowej podczas każdej kolejnej wizyty lub do innej witryny internetowej, która rozpoznaje ten plik cookie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika.
 • Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, na przykład umożliwiają wydajną nawigację między stronami, zapamiętują preferencje i ogólnie poprawiają komfort użytkowania. Mogą również pomóc w upewnieniu się, że reklamy, które oglądasz online, są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.
 • Znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne w sieci Web to małe obrazy graficzne umieszczane na stronach internetowych lub w niektórych wiadomościach e-mail firmy Prometric, które pozwalają nam określić, czy dana osoba wykonała określoną czynność. Kiedy osoba uzyskuje dostęp do tych stron lub otwiera lub klika wiadomość e-mail, znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne w sieci WWW generują powiadomienie o tym działaniu. Narzędzia te pozwalają firmie Prometric mierzyć odpowiedzi na naszą komunikację i ulepszać nasze strony internetowe i promocje.
 • Dzienniki serwera Prometric i inne narzędzia zbierają informacje z urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do stron internetowych Prometric, takie jak typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, domena i inne ustawienia systemu, a także język używany przez system oraz kraj i strefę czasową, w której urządzenie uzyskuje dostęp znajduje się strona internetowa firmy Prometric. Logi serwera Prometric rejestrują również adresy IP urządzeń używanych do łączenia się z Internetem i mogą umożliwiać Prometric zbieranie informacji o witrynach odwiedzanych przez osobę fizyczną przed i po wejściu na stronę Prometric. Gromadzenie adresów IP i powiązanych danych jest standardową praktyką w Internecie, a Prometric traktuje adresy IP jako Dane Osobowe. Używamy adresów IP do celów, takich jak obliczanie poziomów wykorzystania witryny, pomoc w diagnozowaniu problemów z serwerem, administrowanie witryną i zwalczanie oszukańczej i / lub złośliwej aktywności w sieci. Zbieramy również zwyczajowe informacje z przeglądarek internetowych, takie jak adresy Media Access Control (MAC), typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej. Prometric wykorzystuje te informacje, aby zapewnić prawidłowe działanie naszych witryn internetowych na wszystkich urządzeniach i przeglądarkach oraz do celów bezpieczeństwa.
 • Prometric może utrzymywać relacje z zewnętrznymi firmami reklamowymi w celu umieszczania reklam na swoich stronach internetowych oraz wykonywania funkcji analitycznych i raportowania na swoich stronach internetowych. Te zewnętrzne firmy reklamowe mogą umieszczać pliki cookie na komputerach poszczególnych osób podczas odwiedzania witryny internetowej Prometric, aby witryna mogła wyświetlać użytkownikowi ukierunkowane reklamy. Prometric oczekuje, że zewnętrzne firmy reklamowe dołożą uzasadnionych starań, aby uszanować sygnały `` nie śledź '' przeglądarki, nie dostarczając ukierunkowanych reklam odwiedzającym witrynę, których przeglądarki mają włączoną opcję `` nie śledź ''. Ponadto Prometric nie zezwala świadomie tym zewnętrznym firmom reklamowym na zbieranie Danych Osobowych w tym procesie i nie przekazuje im żadnych Danych Osobowych.

Pełne powiadomienie o plikach cookie firmy Prometric oraz instrukcje dotyczące konfiguracji i / lub wyłączania plików cookie zostaną wyświetlone przy pierwszym wejściu na witrynę internetową firmy Prometric i umożliwią danej osobie wyrażenie zgody i skonfigurowanie preferencji dotyczących plików cookie. Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie zostaną zapisane, a użytkownicy będą mogli w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie.

Aplikacje mobilne

Prometric oferuje aplikacje mobilne, które umożliwiają osobom fizycznym dostęp do ich kont Prometric, interakcję z Prometric online i otrzymywanie innych informacji za pośrednictwem smartfonów i innych urządzeń. Wszystkie dane osobowe gromadzone przez firmę Prometric za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych są chronione i przetwarzane wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Oferujemy również automatyczne powiadomienia („push”) tylko tym osobom, których dane dotyczą, które zgodzą się na otrzymywanie od nas takich powiadomień. Żadna osoba nie jest zobowiązana do przekazywania informacji o lokalizacji firmie Prometric ani do włączania powiadomień push w celu korzystania z którejkolwiek z naszych aplikacji mobilnych. Pytania dotyczące lokalizacji i prywatności powiadomień należy kierować do dostawców usług komórkowych lub producentów takich urządzeń, aby dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia lokalizacji i prywatności.

Proces rozwiązywania sporów

Składanie skarg

Osoby, których dane dotyczą, które mają wątpliwości lub skargi dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez firmę Prometric, są zachęcane do skorzystania w pierwszej kolejności z wewnętrznego procesu rozpatrywania reklamacji firmy Prometric poprzez dostarczenie szczegółowego pisemnego opisu problemu i / lub skargi. Kandydaci do testów mogą składać skargi lub zapytania, znajdując zakładkę „Kontakt” na stronie internetowej Prometric i wybierając odpowiedni link: https://www.prometric.com/contact-us .

Prometric odpowie na wszystkie skargi, które nie dotyczą Danych Osobowych w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni lub krócej, lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo.

Niezależny mechanizm regresu

Po wyczerpaniu wewnętrznego procesu reklamacyjnego Prometric, jeśli kandydat na egzamin nie jest zadowolony z rozwiązania, może złożyć skargę do Better Business Bureau of Greater Maryland („BBB”), alternatywnego dostawcy rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Prometric jest firmą akredytowaną A + w BBB, a BBB rozpatrzy wszystkie skargi, poprosi Prometric o skorzystanie z okazji do udzielenia odpowiedzi / oferty w celu rozwiązania skargi i / lub wyda zalecenie, czy skarga powinna być skierowana arbitraż lub mediacja. Pod pewnymi warunkami osoby, których dane dotyczą, mogą mieć możliwość wniesienia o wiążący arbitraż.

Witryna BBB: http://www.bbb.org/greater-maryland/

Telefon BBB: 410-347-3990

Faks BBB: 410-347-3936

Inspektor ochrony danych UE (IOD)

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej („RODO”), firma Prometric wyznaczyła IOD z siedzibą w Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialny za wspieranie organizacji w monitorowaniu i utrzymywaniu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Inspektor ochrony danych jest również dostępny, aby odpowiadać na pytania lub rozwiązywać wątpliwości osób, których dane dotyczą, dotyczące praktyk ochrony danych Prometric.

Osoby, których dane dotyczą, które uważają, że prawa przyznane im na mocy RODO zostały naruszone lub że Prometric przetwarza Dane Osobowe z naruszeniem RODO, mogą kierować skargi lub zapytania na adres:

Joseph Srouji
Avocat au Barreau de Paris

Srouji Avocats Selarl
215 rue du Faubourg Saint-Honoré | 75008 Paryż l Francja
joseph.srouji@contractor.prometric.com

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do lokalnego organu nadzorczego, zgodnie z prawem UE dotyczącym ochrony danych.

Dodatkowe mechanizmy odwoławcze w ramach Tarczy Prywatności

W odniesieniu do danych osobowych osób, których dane dotyczą, zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA / Szwajcaria-USA firma Prometric zobowiązała się ponadto do przekazywania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności i do współpracy z unijnymi organami ochrony danych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji („FDPIC”) w ramach Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, zapewniając środki prawne osobom fizycznym, których dane dotyczą, wdrażając procedury uzupełniające w celu sprawdzenia, czy poświadczenia i zapewnienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności są prawda, i biorąc odpowiedzialność za zobowiązania do naprawienia problemów wynikających z nieprzestrzegania Zasad i wynikających z tego konsekwencji. Prometric będzie współpracować z organami ochrony danych i / lub FDPIC we wszelkich dochodzeniach lub rozpatrywaniu skarg wniesionych w ramach Tarczy Prywatności i będzie postępować zgodnie z wszelkimi rozsądnymi radami udzielonymi przez organy ochrony danych lub FDPIC, jeżeli organy ochrony danych lub FDPIC uznają, że Prometric musi podjąć określone działania przestrzegać zasad Tarczy Prywatności.

Jeśli nie otrzymasz w odpowiednim czasie potwierdzenia swojej skargi lub jeśli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, odwiedź witrynę www.privacyshield.gov, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę.

Jak się z nami skontaktować

Prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Prometric w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności lub niniejszej Polityki prywatności oraz zawartych w niej oświadczeń.

Aby złożyć wniosek dotyczący Twoich danych osobowych, kliknij poniższy link i wypełnij wszystkie wymagane pola w formularzu: Żądania danych osobowych

Możesz również skontaktować się z nami pocztą pod adresem:

Menedżer programu ochrony prywatności firmy Prometric
Prometric LLC

1501 South Clinton Street
Baltimore, Maryland 21224 USA

Wysyłając list, podaj imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz krótkie wyjaśnienie prośby o informacje, zapytania lub skargi.

W przypadku zapytań lub pomocy związanych z kwestiami czasowymi dotyczącymi egzaminów, takimi jak planowanie, anulowanie, kwalifikowalność, płatność, zmiana nazwiska lub inne problemy związane z testami, odwiedź https://www.prometric.com/contact-us, aby jak najszybciej rozwiązać problem Twój problem.

Zmiany w polityce prywatności

Od czasu do czasu firma Prometric może aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić nowe lub inne praktyki w zakresie prywatności lub zmiany w prawie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki prywatności lub zawartych w niej oświadczeń opublikujemy powiadomienie w Internecie. Ponadto, jeśli zmiany będą miały istotny wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy lub ujawniamy wcześniej zebrane dane osobowe, powiadomimy osoby, których to dotyczy, o zmianie, wysyłając powiadomienie na główny adres e-mail powiązany z kontem, którego dotyczy problem.

Change Cookie Settings