ΚΚΕρ - ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ - ΟΜΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ IV - COM / 1/2015 / GFIV - Έρευνα

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποσκοπεί στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων υποψηφίων από την οποία θα προσλαμβάνουν συμβασιούχους υπαλλήλους στην ομάδα καθηκόντων IV, ώστε να παρέχουν πρόσθετη ικανότητα στον τομέα της έρευνας στην Επιτροπή και, ιδίως, στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ).

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από δύο μέρη:

1. Δοκιμή (εις) ικανότητας στον τομέα της έρευνας όπως προβλέπεται στην πρόσκληση, στη δεύτερη γλώσσα που επέλεξε ο υποψήφιος στην αίτησή του ·

Μόνο οι υποψήφιοι που λαμβάνουν το σήμα επιτυχίας στο τεστ ικανοτήτων θα προχωρήσουν στο στάδιο της συνέντευξης. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα κοινοποιηθούν στους υποψηφίους από το ΚΚΕρ. Το ΚΚΕρ θα προσκαλέσει επιτυχημένους υποψηφίους στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας επιλογής.

2. Συνέντευξη (ες) για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων, της εμπειρίας και της γνώσης του υποψηφίου για την πρώτη και τη δεύτερη γλώσσα.

Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν το σήμα επιτυχίας στο τεστ ικανοτήτων και στη συνέντευξη μπορεί να τους προσφερθεί εργασία.

Η σύμβαση εργασίας θα καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 3α ή 3β του CEOS. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα καταγράφονται στη βάση δεδομένων και, στην περίπτωση επιτυχόντων υποψηφίων, μπορούν να ληφθούν υπόψη σε μεταγενέστερη διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers

https://ec.europa.eu/jrc/en