Welkom bij Prometric. We zijn gepassioneerd over het creëren van innovatieve oplossingen die testpersonen overal ter wereld in staat stellen hun professionele en educatieve doelen te bereiken en te overtreffen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn de verkeersregels - ontworpen om een positieve, gezagsgetrouwe, ethische gemeenschap van onze gebruikers te creëren. Door de services en oplossingen van Prometric te gebruiken, gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Prometric. We zijn gepassioneerd over het creëren van innovatieve oplossingen die testpersonen overal ter wereld in staat stellen hun professionele en educatieve doelen te bereiken en te overtreffen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn de verkeersregels - ontworpen om een positieve, gezagsgetrouwe, ethische gemeenschap van onze gebruikers te creëren. Door de services en oplossingen van Prometric te gebruiken, gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Prometric LLC en zijn gelieerde ondernemingen ("Prometric") bieden deze website, testservices en oplossingen ("Services") uitdrukkelijk onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet ("Voorwaarden"), met dien verstande dat er echter andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot de websites van Prometric's gelieerde ondernemingen, zoals gespecificeerd op elke dergelijke website. Elk gebruik door u van deze website of de Services vormt uw instemming met het naleven van de Voorwaarden. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen of te wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen, en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest actuele voorwaarden. Prometric voldoet aan alle toepasselijke wetten in de rechtsgebieden waar we Services leveren en, als zodanig, als een bepaalde voorwaarde hierin tot gevolg heeft dat een lokale wet wordt geschonden in het rechtsgebied waar de persoon (personen) woonachtig zijn en/of (indien van toepassing) de Services gebruiken , is een dergelijke Termijn niet van toepassing op deze persoon (personen). U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid of toegankelijkheid van de site in gevaar zou kunnen brengen.

LICENTIE EN TOEGANG TOT SITE

Prometric verleent u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van deze site en de Prometric-services voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van de Voorwaarden. Deze site en de Prometric-services en/of inhoud mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, gedownload, verkocht, doorverkocht, gewijzigd, reverse-engineered, gebruikt om afgeleide werken te maken, toegewezen, in sublicentie gegeven, verleend als een veiligheidsbelang, overgedragen of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prometric. U mag geen framingtechnieken inlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out en vorm) van Prometric en/of zijn gelieerde ondernemingen in te sluiten, of metatags of andere "verborgen tekst" te gebruiken met De naam of merken van Prometrics zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prometric. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de beperkte licentie die door Prometric is verleend.

PRIVACY

Lees ons volledige privacybeleid door op het tabblad Privacy te klikken dat van toepassing is op uw gebruik van onze website(s). U erkent en gaat akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u prometric.com bezoekt of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om berichten van ons elektronisch te ontvangen. We zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

AUTEURSRECHT & HANDELSMERKEN

Alle inhoud op deze site is eigendom van of in licentie gegeven aan Prometric en/of zijn gelieerde ondernemingen (de "Prometric-inhoud") en wordt beschermd door de Verenigde Staten en internationale wetten op intellectueel eigendom. Prometric en zijn licentiegevers behouden alle eigendomsrechten op de Prometric-inhoud, en u erkent en gaat ermee akkoord dat al dergelijke Prometric-inhoud eigendom is van Prometric en/of zijn licentiegevers. Prometric-inhoud mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verzonden, gedistribueerd, gedownload of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Prometric.

ACCOUNT AANMAKEN

Als u een account aanmaakt op deze website, stemt u ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw login- en wachtwoordinformatie en voor het beperken van de toegang tot uw account. Minderjarigen onder de 18 jaar mogen alleen een account aanmaken met toestemming van een wettelijke voogd. Prometric behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Services te weigeren, een account te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken en Services te annuleren.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DEZE SITE WORDT DOOR PROMETRIC GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. POMETRIC GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING OF BESCHIKBAARHEID VAN DEZE SITE, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN OP DEZE SITE. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS, EN DAT PROMETRIC NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE AAN GEGEVENS, SOFTWARE, COMPUTER EN/OF TELECOMMUNICTIEAPPARATUUR, INCLUSIEF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN VIRUS DAT DOOR U KAN WORDEN VEROORZAAKT DEZE WEBSITE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST PROMETRIC ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK EN IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PROMETRIC IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE EN STRAFSCHADE.

Niettegenstaande alles wat in deze voorwaarden staat, is Prometric in geen geval aansprakelijk jegens u voor verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en verdedigings- of schikkingskosten), die voortvloeien uit of verband houden met, gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website of de Diensten. De enige aansprakelijkheid van Prometric voor een schending van een voorwaarde of garantie die wettelijk of anderszins is geïmpliceerd en die niet kan worden uitgesloten, is beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Services of het geldelijke equivalent van de Services, naar eigen goeddunken van Prometric.

TOEPASSELIJK RECHT

Inwoners van de Verenigde Staten of een land buiten de Europese Unie: deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Maryland en de toepasselijke federale wetgeving van de VS, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetgeving.

Als u inwoner bent van de Europese Unie: deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetgeving.

WEBSITES VAN DERDEN

Alle links naar websites van derden worden louter voor uw gemak aangeboden en vallen niet onder de controle of de verantwoordelijkheid van Prometric.

SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze worden verbroken zonder de rest van de Voorwaarden aan te tasten, die geldig en afdwingbaar blijven.

Prometric LLC handhaaft de hoogste ethische normen bij het uitvoeren van bedrijfsaangelegenheden en in onze relaties met klanten, leveranciers, werknemers, adviseurs en de gemeenschappen waarin onze activiteiten zich bevinden. De Prometric-code voor zakelijk gedrag en ethiek bevestigt onze sterke toewijding aan de hoogste normen van wettelijk en ethisch gedrag in onze zakelijke praktijken. Onze code is van toepassing op alle functionarissen, directeuren en werknemers van Prometric en haar dochterondernemingen wereldwijd, ongeacht waar een werknemer werkt. We verwachten ook dat degenen met wie we zaken doen zich zullen houden aan de normen die in onze Code zijn uiteengezet.

Om belangenverstrengeling te voorkomen, moedigen we al onze medewerkers aan om mogelijke conflicten te identificeren wanneer ze zich voordoen en hun manager, Human Resources of onze juridische afdeling op de hoogte te stellen als ze niet zeker weten of een relatie of transactie een conflict oplevert. Bovendien kunnen werknemers alle ethische kwesties of schendingen melden bij onze hotline voor ethische code op 1-888-763-0136. Alle problemen en zorgen zullen door het bedrijf worden onderzocht.

Domein

Prometric LLC is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Delaware, VS, met als hoofdvestiging 1501 South Clinton Street, Baltimore, Maryland 21224 VS (hierna "Bedrijf", "ons" of "wij").

Dit privacybeleid ("beleid") is opgesteld en geïmplementeerd in overeenstemming met de hierin uiteengezette principes om onze praktijken te beschrijven met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, verwerken, opslaan, openbaar maken en overdragen van uw persoonlijke gegevens. Het legt uit hoe we persoonlijke gegevens en informatie die we verzamelen en/of waartoe we toegang hebben in het kader van ons bedrijf gebruiken, onderhouden en openbaar maken. Dit beleid heeft betrekking op testkandidaten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en partners over wie deze organisatie gegevens verwerkt.

"Wet op gegevensbescherming" verwijst naar alle lokale toepasselijke wetgeving of wetten op het gebied van gegevensbescherming, afhankelijk van de territoriale toepassing van de wet. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met "Persoonsgegevens" bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("Betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verzamelde persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens

Voor de doeleinden die worden vermeld in het volgende gedeelte van dit Beleid, verzamelt Prometric persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

 • Persoonlijke contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, landspecifiek identificatienummer, e-mailadres, login- en wachtwoordinformatie);
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Beoordelingsdetails, inclusief ID-nummer van de testkandidaat, afgelegde examens en wanneer, scores met betrekking tot die examens, hoe vaak een examen of een bepaald deel van examens is afgelegd;
 • Informatie over betalingen en financiële instellingen;
 • Woonplaats en land van staatsburgerschap;
 • foto's;
 • Handtekening;
 • Video-opnamen;
 • Audio-opnamen (zoals toegestaan door de wet en alleen in specifieke rechtsgebieden);
 • Informatie uit identificatie-, verificatie- of geschiktheidsdocumenten;
 • Transactie- en relatiegegevens inclusief elementen die testpatronen van kandidaten, testlocaties, testresultaten en informatie over hoe Prometric-websites en -applicaties worden gebruikt, onthullen.

Gevoelige persoonsgegevens

Daarnaast kan Prometric speciale categorieën persoonsgegevens verwerken, zoals toegestaan door de wet. Dergelijke gevoelige persoonsgegevens worden alleen verzameld voor specifieke bedrijfsgerelateerde doeleinden met toestemming van de betrokkene. Dergelijke gegevens zijn onderworpen aan verbeterde beveiligingsmaatregelen zoals vereist door de relevante wetgeving. Dergelijke persoonsgegevens kunnen zijn:

 • Ras of etniciteit;
 • Biometrie (vingerafdrukafbeeldingen en sjablonen, gezichtsafbeeldingen en sjablonen)
 • Gezondheidsinformatie of medische gegevens;
 • In sommige rechtsgebieden kan de definitie van gevoelige persoonsgegevens aanvullende gegevenscategorieën bevatten, waarvan sommige hierboven onder Persoonsgegevens kunnen worden beschreven.

Beleidsverklaring inzake bescherming van burgerservicenummers in de VS

Prometric verzamelt alleen burgerservicenummers en andere gevoelige persoonlijke gegevens indien vereist door de testsponsor voor kandidaten. We hebben redelijke technische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om de burgerservicenummers en andere gevoelige persoonsgegevens te beschermen tegen onwettig gebruik en ongeoorloofde openbaarmaking. Prometric-medewerkers en contractanten moeten deze vastgestelde procedures volgen, zowel online als offline.

Toegang tot burgerservicenummers is beperkt tot die werknemers en contractanten die toegang nodig hebben tot de informatie om contractuele verplichtingen voor Prometric na te komen. Prometric zal alleen sofinummers bekendmaken aan die testsponsors, serviceproviders, auditors, adviseurs en/of rechtsopvolgers die wettelijk of contractueel verplicht zijn om ze te beschermen of zoals vereist of toegestaan door de wet.

Biometrische gegevens

Prometric verzamelt biometrische gegevens van testkandidaten waar dit is toegestaan door de lokale wetgeving en waar de service is geselecteerd door een testsponsor.

Het biometrische check-in systeem en Prometric's remote proctoring platform, ProProctor, zijn ontworpen om de veiligheid en integriteit van het testproces te verbeteren op een manier die de privacy van de testkandidaten beschermt en tegelijkertijd de identiteit van de testkandidaat bevestigt. Deze technologieën worden gebruikt voor identiteitsverificatie, om fraude en verkeerde voorstelling van zaken op te sporen en te voorkomen, om de integriteit van het testproces te behouden en om de veiligheid van testcentra en op afstand gecontroleerde examens te verbeteren. Prometric beheert de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle biometrische gegevens, beschermt deze tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging, en bewaart en vernietigt de gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Medische gegevens

Prometric ontvangt ook, in zeer beperkte omstandigheden, medische gegevens met betrekking tot verzoeken van testkandidaten om testaccommodaties. Wanneer het dergelijke gezondheidsgegevens ontvangt, wordt de medische informatie op een veilige manier opgeslagen met de grootst mogelijke aandacht voor de vertrouwelijkheid van de informatie die daarin is opgenomen. Medische gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en in overeenstemming met het gegevensbewaarbeleid van Prometric.

Bij de verwerking van medische gegevens van betrokkenen worden de volgende waarborgen toegepast:

 • Beperkingen op toegang om ongeoorloofde raadpleging, wijziging, openbaarmaking of verwijdering te voorkomen
 • Strikte tijdslimieten voor het wissen in overeenstemming met het Records Management Schedule van het bedrijf
 • Specifieke gerichte training voor degenen die betrokken zijn bij het omgaan met medische gegevens
 • Loggingsmechanismen om na te gaan of en door wie persoonsgegevens zijn geraadpleegd, gewijzigd, openbaar gemaakt of gewist
 • Encryptie

Monitoring via digitale video- en audio-opname

Prometric implementeert digitale video-opname (DVR of CCTV) in zijn netwerk van testcentra, in het remote-proctoring-platform ("ProProctor") en in sommige bedrijfskantoren, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, inclusief audio-opnames van de receptie/locker , proctor / security check-in en testlabruimtes. Voor ProProctor verzamelt Prometric video-opnames inclusief audio-opnames vanaf het begin van het incheckproces en tijdens de duur van de test. Soms omvat dit het bureau en de werkruimte van de testkandidaat. Dit is nodig om de veiligheid van hoogwaardige eigen testinhoud te beschermen, de integriteit van de testleveringservaring, om fraude en bedrog te ontmoedigen, om te beschermen tegen diefstal of diefstal, om beveiligde gebieden en/of Prometric-afdelingen te bewaken en te beperken, en voor de beveiliging van personeel en organisatieeigendommen. Toegang tot het opgenomen materiaal is strikt beperkt tot bevoegd personeel.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden over het algemeen verzameld en verwerkt voor de uitvoering van een contract. Bovendien kunnen ze worden verzameld en verwerkt op basis van de toestemming van de persoon en kunnen ze worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor legitieme zakelijke doeleinden.

In de meeste gevallen verzamelt Prometric dergelijke persoonlijke gegevens rechtstreeks van de individuele betrokkene. In andere gevallen kunnen we echter informatie ontvangen van testsponsors of zelfs van externe gegevensleveranciers om onze bestanden te verbeteren en ons te helpen onze klanten beter te begrijpen. Wanneer een kandidaat de website van Prometric bezoekt, zich registreert of een examen aflegt, onze applicaties gebruikt of contact met ons opneemt, verzamelen we ook transactie-informatie voor klantenservicedoeleinden. We behandelen deze informatie als persoonlijke gegevens wanneer deze is gekoppeld aan informatie die tot gevolg heeft dat een persoon wordt geïdentificeerd.

Uitvoering van een contract

Als onderdeel van de uitvoering van een contract verzamelt en verwerkt Prometric persoonsgegevens met het oog op het registreren en plannen van een test, het afnemen van die test, het voorkomen van fraude en het verwerken van de resultaten.

Prometric reageert op verzoeken van kandidaten om informatie over tests en testmogelijkheden, faciliteert de registratie voor examens en biedt testdiensten aan zowel kandidaten als testsponsors (inclusief testplanning en -administratie, beveiliging van de testinhoud en resultaten, testscores, rapportage en analyse van de resultaten en de bijbehorende klantenservice). Waar toegestaan door de wet, kan Prometric examenkandidaten commerciële communicatie en aanbiedingen sturen voor aanvullende test- of trainingsdiensten namens testsponsors.

Legitieme zakelijke doeleinden

Prometric gebruikt ook persoonlijke gegevens waar nodig om de dagelijkse zakelijke behoeften te beheren, zoals factuurverwerking en financieel accountbeheer, back-updoeleinden om de bedrijfscontinuïteit te vergemakkelijken, testcentrumbeheer, bedrijfsplanning, contractbeheer, verbetering van testdiensten aan onze klanten, websitebeheer, uitvoering, analyse, beveiliging en fraudepreventie, corporate governance, rampenherstelplanning, auditing, rapportage en naleving van alle wettelijke of regelgevende verplichtingen.

Specifieke doeleinden voor biometrische gegevens

Namens zijn testsponsors verzamelt Prometric biometrische gegevens uitsluitend om: (1) de tests uit te voeren en de identiteit te verifiëren, (2) de privacy te beschermen, (3) fraude en verkeerde voorstelling van zaken door ongeautoriseerde kandidaten op te sporen en te voorkomen, (4) de integriteit te behouden van het testproces, en (5) zoals vereist door de wet.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Prometric deelt geen persoonlijke gegevens met derden voor hun eigen marketingdoeleinden. Prometric draagt ook geen informatie over aan derden die niet handelen in een contractuele hoedanigheid als Prometric's agent of namens Prometric.

Prometric eist van zijn onderaannemers en leveranciers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, om minimaal dezelfde beschermingsniveaus te bieden als door Prometric met betrekking tot persoonlijke gegevens. Waar Prometric verplicht is om Persoonsgegevens door te geven aan een derde partij om de uitvoering van een contractuele verplichting te bevorderen, blijft Prometric aansprakelijk voor het juiste gebruik, verwerking en opslag van dergelijke gegevens op een manier die consistent is met de doeleinden waarvoor het werd verzameld. We beperken het delen van alle Persoonsgegevens als volgt:

 • Prometric kan persoonlijke gegevens van testkandidaten bekendmaken aan:

- Testsponsors; zodat ze kandidaten de gevraagde accreditatie, dienst, licentie of referentie kunnen bieden;

- Onze dienstverleners; om kandidaat- en testsponsoraanvragen te faciliteren en onze dienstverlening te verbeteren;

- Onze filialen en geautoriseerde testcentra.

 • Prometric kan persoonlijke gegevens vrijgeven waar nodig ter bevordering van de verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen, om betalingsverwerking mogelijk te maken, om onze rechten af te dwingen, ons eigendom te beschermen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of indien nodig om externe audits te ondersteunen , compliance en corporate governance functies.
 • Prometric kan persoonlijke gegevens vrijgeven waar nodig om een onderzoek naar bedrog, ongeoorloofd testen of ander wangedrag te vergemakkelijken of wanneer wettelijk vereist om dit te doen (bijv. reactie op een dagvaarding of dagvaarding; om samen te werken met wetshandhavings- of andere juridische procedures in de landen waar wij opereren).

Volgens het beleid maakt Prometric geen biometrische gegevens bekend aan derden, behalve zoals hierin beschreven. Prometric kan biometrische gegevens vrijgeven aan een testsponsor, wetshandhavingsinstantie of een derde partij die een contract heeft met Prometric of die door de toepasselijke wetgeving wordt gedwongen om betrokken te zijn bij een onderzoek met betrekking tot vermeend wangedrag, uitsluitend met het oog op een onderzoek naar bedrog, ongeautoriseerde testen of ander wangedrag van de testkandidaat. Prometric mag ook biometrische gegevens alleen vrijgeven in verband met wettige verzoeken van regelgevende, wettelijke of overheidsinstanties met jurisdictie en/of bevoegdheid om dergelijke verzoeken in te dienen.

Bewaring en opslag van persoonlijke gegevens

Prometric vaardigt een uitgebreid programma en schema voor recordbeheer uit waaraan het zich houdt voor het bewaren, opslaan en vernietigen van alle records die in de loop van zijn bedrijf zijn gemaakt, inclusief die met persoonlijke gegevens. We implementeren ook een Data Management-strategie die gegevens, voor zover mogelijk, scheidt op basis van regionaal gelegen dataservers.

Prometric beschermt te allen tijde persoonlijke gegevens met operationele, administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen. Tenzij persoonsgegevens worden gebruikt in verband met een actief veiligheidsonderzoek, zal Prometric persoonsgegevens bewaren voor de kortere periode van:

 • vijf (5) jaar vanaf de datum van de laatste onderhoudsbeurt, test of beoordeling; of
 • het verstrijken van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld; of
 • de wetten van het toepasselijke rechtsgebied waar de gegevens zijn verzameld.

Persoonlijke gegevens worden alleen voor een langere periode bewaard wanneer (1) vereist door wet- of regelgeving met het oog op archiveringsvereisten of (2) contractueel voorgeschreven en toegestaan volgens de wetten van de toepasselijke jurisdictie of (3) bewaring noodzakelijk is vanwege hangende of de kans op rechtszaken.

Alle biometrische gegevens die in computergebaseerde testcentra worden verzameld, worden veilig overgebracht naar en opgeslagen in het beveiligde datacentrum van Prometric in de Europese Unie en worden bewaard volgens de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied waar ze zijn verzameld. Biometrische gegevens die via het ProProctor-systeem worden verzameld, worden gedurende dertig (30) dagen opgeslagen en beveiligd in Microsoft Azure.

Doorgifte van persoonsgegevens

Prometric voldoet aan alle toepasselijke wetten inzake gegevensprivacy met betrekking tot persoonlijke gegevens. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, indien vereist, het verstrekken van openbaarmakingen over Prometric-processen en -procedures met betrekking tot persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld dit privacybeleid en de hierin opgenomen verklaringen), het verkrijgen van toestemming van het individu, het aannemen van standaard contractuele clausules met betrekking tot op de verwerking van persoonlijke gegevens en/of naleving van lokale gegevensbeschermingswetten in de regio's waar Prometric zaken doet. Indien wettelijk vereist, moeten betrokkenen uitdrukkelijk toestemming geven voor het verzamelen, overdragen en verwerken van hun Persoonsgegevens.

Verdere doorgifte van persoonsgegevens

De werknemers, agenten en contractanten van Prometric die toegang hebben tot persoonlijke gegevens en informatie zijn contractueel verplicht om de informatie te beschermen op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonlijke gegevens die worden overgedragen tussen onze wereldwijde bedrijfskantoren, worden alleen gedaan ter bevordering van een geautoriseerd en legitiem zakelijk doel. Waar wettelijk vereist, verzamelt Prometric ook de toestemming van de betrokkene via een duidelijke kennisgeving van openbaarmaking en een opt-in-proces voor toestemming om Persoonsgegevens over te dragen buiten de regio waar deze zijn verzameld. Door Prometric persoonlijke gegevens te blijven verstrekken of de diensten van Prometric te gebruiken nadat toestemming is verkregen, blijft een betrokkene instemmen met de overdracht van persoonlijke gegevens totdat deze toestemming uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingetrokken.

Overdracht van persoonsgegevens over de grenzen heen

In veel gevallen zal het gebruik van derden ook de overdracht van persoonsgegevens over landsgrenzen heen (binnen de EU/EER of buiten de EU/EER) inhouden. Ook vereisen veel bedrijfsprocessen de overdracht van gegevens tussen het bedrijf en zijn gelieerde entiteiten internationaal. Specifieke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing wanneer dergelijke overdrachten plaatsvinden buiten de EU / EER. Bij het grensoverschrijdend doorgeven van persoonsgegevens aan derden of intern buiten de EU/EER:

 • Prometric bepaalt of er een legitieme rechtvaardiging is voor de overdracht van persoonlijke gegevens (bijv. geldige zakelijke reden);
 • Prometric volgt de lokale wettelijke vereisten (bijv. kennisgeving aan het individu, kennisgeving aan gegevensbeschermingsautoriteiten indien nodig, gebruik van contractuele waarborgen zoals EU-modelcontractbepalingen).

De overdracht van persoonlijke gegevens van Prometric in de EER naar andere gelieerde ondernemingen die buiten de EER zijn gevestigd, is toegestaan onder de intra-company overdrachtsovereenkomsten van Prometric (standaard contractuele clausules). We sluiten ook gegevensverwerkingsovereenkomsten met onze klanten en verkopers zoals vereist onder de EU-wetgeving of andere relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Rechten van betrokkenen

Zoals bepaald in de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, kan een Betrokkene voor wie Prometric Persoonsgegevens verwerkt, op elk moment:

 • om toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, beperking of bezwaar tegen hun Persoonsgegevens te verzoeken;
 • vragen, verzoeken of klachten te doen met betrekking tot het gebruik van hun Persoonsgegevens;
 • toestemming voor de verwerking van hun Persoonsgegevens intrekken; en
 • andere rechten zoals vereist door de toepasselijke wetgeving(en).

Toegangsverzoeken van betrokkenen kunnen rechtstreeks bij Prometric worden ingediend op www.prometric.com/datasubjectrequests. Alle Verzoeken van Betrokkenen worden over het algemeen binnen dertig (30) dagen beantwoord, terwijl meer gecompliceerde verzoeken tot twee maanden kunnen duren.

Toegang & Correctie

Prometric respecteert het recht van een persoon op toegang tot en correctie van zijn persoonlijke gegevens. Betrokkenen hebben recht op toegang tot:

 • bevestiging krijgen dat Persoonsgegevens wel/niet worden verwerkt;
 • de juistheid en rechtmatigheid van de verwerking verifiëren; en
 • de gegevens corrigeren, wijzigen of verwijderen wanneer deze onjuist zijn of worden verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

Betrokkenen kunnen te allen tijde toegang vragen tot hun Persoonsgegevens en hun rechten uitoefenen; Prometric moet echter voldoende informatie krijgen om de identiteit te verifiëren van de persoon die het verzoek doet en/of zijn rechten uitoefent.

Kandidaten kunnen zelfs bepaalde persoonlijke gegevens bijwerken of zelf corrigeren door in te loggen op het account dat is aangemaakt bij registratie en de informatie die aan Prometric is verstrekt bij te werken.

Beperking tot toegang

Prometric zal de toegang tot informatie alleen beperken voor zover openbaarmaking waarschijnlijk interfereert met de bescherming van belangrijke tegengestelde openbare belangen, of voor zover de verzoeken om toegang zo buitensporig en/of repetitief worden dat ze een onnodige belasting vormen voor de organisatie middelen die moeten worden besteed om aan dergelijke verzoeken te voldoen. In een dergelijke situatie kan Prometric het verzoek weigeren en/of op alternatieve manieren aan het verzoek voldoen; of een vergoeding vragen voor buitensporig herhaalde verzoeken om toegang om de kosten van zijn middelen te dekken om aan dergelijke verzoeken te voldoen. Als informatie uitsluitend voor onderzoeks- of statistische doeleinden wordt verwerkt en geen persoonsgegevens bevat, kan bovendien toegang worden geweigerd. Andere redenen waarom Prometric de toegang kan weigeren of beperken, zijn onder meer:

 • inmenging in de uitvoering of handhaving van de wet of in particuliere rechtszaken, met inbegrip van het voorkomen, onderzoeken of opsporen van strafbare feiten of het recht op een eerlijk proces;
 • Openbaarmaking waar de legitieme rechten of belangrijke belangen van anderen zouden worden geschonden;
 • Schending van een wettelijk of ander beroepsgeheim of verplichting;
 • Het benadelen van veiligheidsonderzoeken of klachtenprocedures van werknemers of in verband met de opvolgingsplanning van werknemers en bedrijfsreorganisaties; of
 • Afbreuk doen aan de vertrouwelijkheid die nodig is bij toezicht-, inspectie- of regelgevende functies in verband met gezonde zakelijke praktijken, of in toekomstige of lopende onderhandelingen waarbij de organisatie betrokken is.

Beperking van persoonsgegevens/intrekking van toestemming

Individuen kunnen de informatie die aan Prometric wordt verstrekt altijd beperken. Prometric houdt zich echter aan het beleid van zijn klanten, de testsponsors, met betrekking tot de persoonlijke gegevens van kandidaten die moeten worden verzameld zodat Prometric namens de testsponsor een test kan afnemen. Personen die geen door de testsponsor vereiste Persoonsgegevens willen verstrekken, moeten contact opnemen met de testsponsor voor verder advies of instructie.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen betrokkenen ook hun toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens intrekken. Het uitoefenen van dit recht kan Prometric echter verhinderen om verdere diensten te leveren of om door te gaan met legitieme zakelijke activiteiten, zoals het afleveren van een examen of het verwerken van examenresultaten en/of transcripties.

Commerciële e-mails/direct marketing

In sommige gevallen kan Prometric deelnemen aan marketingcampagnes om producten of diensten voor te stellen die van belang kunnen zijn voor bestaande of toekomstige kandidaten. Waar vereist door de toepasselijke wetgeving zal Prometric zich alleen bezighouden met dergelijke marketingcommunicatie als de persoon zijn toestemming heeft gegeven (dwz zich heeft aangemeld). Waar niet vereist door de toepasselijke wetgeving, zal Prometric een geschikt opt-outmechanisme bieden. Wanneer een betrokkene zich heeft aangemeld (expliciet of impliciet, al naar gelang van toepassing) voor een marketingcommunicatie, kan hij zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie.

Als u zich wilt afmelden voor commerciële e-mails, klikt u eenvoudig op de link met het label "afmelden" onderaan elke e-mail die door Prometric wordt verzonden.   Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich afmeldt voor commerciële e-mails, Prometric mogelijk nog steeds contact moet opnemen met kandidaten met belangrijke transactie-informatie over hun Prometric-account of gepland examen om aan een contractuele verplichting te voldoen. Prometric stuurt bijvoorbeeld nog steeds testbevestigingen en herinneringen, informatie over wijzigingen en sluitingen van testcentra en informatie over testresultaten, zelfs als commerciële e-mails zijn afgemeld (of niet zijn aangemeld).

Privacyrechten in Californië

California Civil Code Section 1798 stelt inwoners van Californië in staat om bedrijven waarmee ze een gevestigde zakelijke relatie hebben, te vragen bepaalde informatie te verstrekken over het delen van Persoonsgegevens door de bedrijven met derden voor direct marketingdoeleinden. Prometric deelt zonder toestemming geen persoonlijke gegevens van consumenten in Californië met derden voor marketingdoeleinden. Als u een testkandidaat bent, zal Prometric uw persoonlijke gegevens verstrekken aan uw testsponsor, die de informatie kan gebruiken in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid.

Informatiebeveiliging

Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

Beveiliging van informatie, zowel persoonlijke als bedrijfseigen gegevens, is een fundamenteel principe dat door elk onderdeel van Prometric's bedrijf loopt. Al onze technologieën zijn voorzien van meerdere lagen van codering en bescherming, zodat onze testkandidaten, klanten, opdrachtgevers en belanghebbenden er zeker van kunnen zijn dat hun persoonlijke gegevens en intellectuele eigendom goed worden beschermd tegen diefstal, verlies, oneigenlijk kopiëren, wijzigen of knoeien, oneigenlijk bewaren of vernietigen, verlies van integriteit of ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking terwijl het zich in onze systemen bevindt. We exploiteren informatietechnologiefaciliteiten die voldoen aan de industrienormen of deze overtreffen, met veilige back-ups op externe locaties, waar alle persoonlijke gegevens en intellectueel eigendom veilig worden opgeslagen en beschermd.

Prometric maakt gebruik van best practices uit de branche en richtlijnen van bronnen zoals het National Institute of Standards and Technology (NIST), Payment Card Industry (PCI) en normen die zijn uitgevaardigd door de International Standards Organization (ISO), inclusief, maar niet beperkt tot, ISO/IEC 27018:2014 (Praktijkcode voor de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) in openbare clouds die optreden als PII-processors) en ISO/IEC 27001:2013 (Beveiligingstechnieken -- Informatiebeveiligingsbeheersystemen -- Vereisten) om de informatie te ontwerpen en te onderhouden beveiligingsprogramma. Het informatiebeveiligingsprogramma van Prometric wordt meerdere keren per jaar beoordeeld door meerdere externe organisaties om ervoor te zorgen dat het voldoet aan of overtreft de hoogste benchmarks die beschikbaar zijn voor beveiliging en gegevensprivacy en -bescherming.

Prometric neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van zowel elektronische als handmatige gegevens te beschermen. Elke persoon die namens Prometric persoonsgegevens verwerkt, is gebonden aan een contract met inbegrip van onder meer een vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot persoonsgegevens, verplichtingen om passende maatregelen te nemen om misbruik of verlies van persoonsgegevens te voorkomen en om ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen. Bovendien zijn werknemers en contractanten verplicht om elk bekend of vermoed geval van misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang onmiddellijk te melden.

Beveiligingsmaatregelen zullen van tijd tot tijd worden herzien, rekening houdend met de beschikbare technologie, de kosten en het risico van ongeautoriseerde toegang.

Cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling

Wanneer een persoon de Prometric-website bezoekt of de mobiele applicaties van Prometric gebruikt, verzamelen we bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze met behulp van technologieën zoals cookies, pixeltags, browseranalysetools, serverlogboeken, webbakens en andere vergelijkbare technologieën om ervoor te zorgen dat de Prometric-website de best mogelijke ervaring. In veel gevallen wordt de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en andere tools alleen gedaan op een niet-identificeerbare manier zonder dat er persoonlijke gegevens worden verzameld.

Soorten verzamelde gegevens en gebruikte technologieën

 • Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die die cookie herkent. Cookies zijn handig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen.

Cookies doen veel verschillende taken, zoals u efficiënt tussen pagina's laten navigeren, uw voorkeuren onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die u online ziet, relevanter zijn voor u en uw interesses.

 • Pixeltags en webbakens zijn kleine grafische afbeeldingen die op webpagina's of in sommige Prometric-e-mails worden geplaatst en waarmee we kunnen bepalen of een persoon een specifieke actie heeft uitgevoerd. Wanneer een persoon deze pagina's opent of een e-mail opent of erop klikt, genereren de pixeltags en webbakens een melding van die actie. Met deze tools kan Prometric reacties op onze communicatie meten en onze webpagina's en promoties verbeteren.
 • Prometric-serverlogboeken en andere tools verzamelen informatie van apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot Prometric-websites, zoals besturingssysteemtype, browsertype, domein en andere systeeminstellingen, evenals de taal die een systeem gebruikt en het land en de tijdzone waar het apparaat toegang toe heeft de Prometric-website is gevestigd. Prometric-serverlogboeken registreren ook het IP-adres van de apparaten die worden gebruikt om verbinding te maken met internet, en kunnen Prometric in staat stellen informatie te verzamelen over de websites die door een persoon worden bezocht voor en na toegang tot de Prometric-site. Het verzamelen van IP-adressen en gerelateerde gegevens is een standaardpraktijk op internet en Prometric behandelt IP-adressen als persoonlijke gegevens. We gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van het gebruiksniveau van websites, het helpen diagnosticeren van serverproblemen, het beheren van de website en het bestrijden van frauduleuze en/of kwaadaardige webactiviteiten. We verzamelen ook gebruikelijke informatie van webbrowsers, zoals Media Access Control (MAC)-adressen, apparaattype, schermresolutie, besturingssysteemversie en internetbrowsertype en -versie. Prometric gebruikt deze informatie om ervoor te zorgen dat onze websites naar behoren werken voor alle apparaten en browsers en voor veiligheidsdoeleinden.
 • Prometric kan relaties hebben met externe advertentiebedrijven om advertenties op haar websites te plaatsen en om analyse- en rapportagefuncties voor haar websites uit te voeren. Deze externe advertentiebedrijven kunnen cookies op de computers van individuen plaatsen wanneer ze de website van Prometric bezoeken, zodat de website gerichte advertenties aan de gebruiker kan tonen. Prometric verwacht van externe advertentiebedrijven dat ze redelijke inspanningen leveren om de do-not-track-signalen van de browser te respecteren door geen gerichte advertenties te leveren aan websitebezoekers wiens browsers een do-not-track-instelling hebben ingeschakeld. Bovendien staat Prometric deze externe advertentiebedrijven niet bewust toe om persoonlijke gegevens te verzamelen in dit proces, en geeft het hen geen persoonlijke gegevens.

De volledige Prometric-cookiekennisgeving en instructies voor het configureren en/of uitschakelen van cookies verschijnen de eerste keer dat een persoon de Prometric-website bezoekt en stellen de persoon in staat om zich aan te melden en cookievoorkeuren te configureren. De cookievoorkeuren van een gebruiker worden opgeslagen en gebruikers hebben de mogelijkheid om hun cookievoorkeuren op elk moment te wijzigen.

Mobiele Aware-toepassingen

Prometric biedt mobielbewuste applicaties waarmee individuen toegang hebben tot hun Prometric-accounts, online met Prometric kunnen communiceren en andere informatie kunnen ontvangen via smartphones en apparaten. Alle persoonlijke gegevens die door Prometric via onze mobiele applicaties worden verzameld, worden alleen beschermd en verwerkt volgens de voorwaarden van dit privacybeleid.

We bieden ook automatische ("push")-meldingen alleen aan die betrokkenen die ervoor kiezen om dergelijke meldingen van ons te ontvangen. Niemand is verplicht om locatie-informatie aan Prometric te verstrekken of om pushmeldingen in te schakelen om een van onze mobielbewuste applicaties te gebruiken. Vragen over locatie- en meldingprivacy moeten worden gericht aan mobiele serviceproviders of de fabrikant van dergelijke apparaten voor informatie over het aanpassen van locatie- en privacy-instellingen.

Geschillenbeslechtingsproces

Klachten indienen

Betrokkenen die zorgen of klachten hebben over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Prometric, worden aangemoedigd om eerst het interne proces voor klachtenafhandeling van Prometric te gebruiken door een gedetailleerde schriftelijke beschrijving van het probleem en/of de klacht te verstrekken. Testkandidaten kunnen klachten of vragen indienen door naar het tabblad 'Contact' op de website van Prometric te gaan en de juiste link te selecteren: https://www.prometric.com/en-us/contact-us/Pages/default.aspx .

Prometric zal binnen vijfenveertig (45) dagen of minder reageren op alle klachten die geen betrekking hebben op Persoonsgegevens, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.

Onafhankelijk verhaalmechanisme

Nadat het interne klachtenproces van Prometric is uitgeput, kan een examenkandidaat, als hij of zij niet tevreden is met de oplossing, een klacht indienen bij het Better Business Bureau of Greater Maryland ("BBB"), een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Prometric is een A+ geaccrediteerd bedrijf met de BBB, en de BBB zal alle klachten beoordelen, Prometric verzoeken van de gelegenheid gebruik te maken om een reactie/aanbieding te geven om de klacht op te lossen, en/of een aanbeveling doen over de vraag of de klacht moet worden doorverwezen voor arbitrage of mediation. Onder bepaalde voorwaarden kunnen betrokkenen een beroep doen op bindende arbitrage.

BBB-website: http://www.bbb.org/greater-maryland/

BBB-telefoon: 410-347-3990

BBB-fax: 410-347-3936

EU-functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie heeft Prometric een DPO aangesteld in de Europese Unie. Hij is verantwoordelijk voor het assisteren van de organisatie bij het bewaken en handhaven van de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De DPO is ook beschikbaar om vragen te beantwoorden of om te gaan met zorgen van betrokkenen over de gegevensbeschermingspraktijken van Prometric.

Betrokkenen die van mening zijn dat de rechten die aan hen worden verleend onder de AVG zijn geschonden, of dat Prometric persoonsgegevens verwerkt in strijd met de AVG, kunnen klachten of vragen indienen bij:

Joseph Srouji
Avocat au Barreau de Paris

Srouji Advocaten Selarl

222 Boulevard Saint-Germain | 75007 Parijs l Frankrijk

joseph.srouji@contractor.prometric.com

Betrokkenen hebben ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit, voor zover relevant volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Neem rechtstreeks contact op met Prometric voor vragen of opmerkingen over onze privacypraktijken of dit privacybeleid en de hierin opgenomen verklaringen.

Om een verzoek in te dienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, klikt u op de volgende link en vult u alle verplichte velden in het formulier in: Verzoeken om persoonlijke gegevens

U kunt ons ook per post bereiken op:

Prometric Privacyprogrammamanager
Prometric LLC

1501 South Clinton Street
Baltimore, Maryland 21224 VS

Als u een brief stuurt, vermeld dan naam, adres, e-mailadres en een korte toelichting op uw informatieverzoek, vraag of klacht.

Bezoek https://www.prometric.com/en-us/contact-us/pages voor vragen of hulp met betrekking tot tijdgevoelige problemen met betrekking tot examens zoals planning, annuleringen, geschiktheid, betaling, naamswijzigingen of andere testgerelateerde problemen /default.aspx voor de meest snelle oplossing van uw probleem.

Wijzigingen in het privacybeleid

Van tijd tot tijd kan Prometric dit privacybeleid bijwerken om nieuwe of andere privacypraktijken of wijzigingen in de wet weer te geven. We zullen een kennisgeving online plaatsen wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid of de hierin opgenomen verklaringen. Als de wijzigingen een wezenlijke invloed hebben op de manier waarop we eerder verzamelde Persoonsgegevens gebruiken of bekendmaken, zullen we de getroffen personen bovendien op de hoogte stellen van de wijziging door een kennisgeving te sturen naar het primaire e-mailadres dat is gekoppeld aan het betreffende account.

Change Cookie Settings