Welkom bij Prometric. We zijn gepassioneerd door het creëren van innovatieve oplossingen die testpersonen overal ter wereld in staat stellen om hun professionele en educatieve doelen te behalen en te overtreffen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn de regels van de weg - ontworpen om een positieve, gezagsgetrouwe, ethische gemeenschap van onze gebruikers te creëren. Door de services en oplossingen van Prometric te gebruiken, gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Prometric LLC en zijn gelieerde ondernemingen ("Prometric") bieden deze website, testdiensten en oplossingen ("Diensten") uitdrukkelijk onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet ("Voorwaarden"), met dien verstande dat andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot websites van aan Prometric gelieerde ondernemingen, zoals gespecificeerd op elk van deze websites. Elk gebruik door u van deze website of de Services houdt in dat u akkoord gaat met de Voorwaarden. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen of te wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen, en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest up-to-date voorwaarden. Prometric voldoet aan alle toepasselijke wetten in de rechtsgebieden waar we Services leveren en, als zodanig, als een bepaalde Bepaling hierin het effect heeft van een schending van een lokale wet in het rechtsgebied waar individuele personen verblijven en / of gebruiken (indien van toepassing) de Services , is een dergelijke Termijn niet van toepassing op deze persoon (personen). U stemt ermee in deze site alleen voor legale doeleinden te gebruiken en gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen die de veiligheid of toegankelijkheid van de site in gevaar kan brengen.

LICENTIE EN TOEGANG TOT DE SITE

Prometric verleent u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van deze site en de Prometric-services voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, onderhevig aan de voorwaarden. Deze site en de Prometric Services en / of Content mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, gedownload, verkocht, doorverkocht, gewijzigd, reverse-engineered, gebruikt om afgeleide werken te maken, toegewezen, in sublicentie gegeven, verleend als een zekerheidsrecht, overgedragen of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prometric. U mag geen frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling en vorm) van Prometric en / of zijn gelieerde ondernemingen in te sluiten of om metatags of andere 'verborgen tekst' te gebruiken met De naam of merken van Prometrics zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prometric. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt de beperkte licentie die door Prometric is verleend.

PRIVACY

Lees ons volledige privacybeleid door op het tabblad Privacy te klikken dat uw gebruik van onze website (s) regelt. U erkent en gaat akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u prometric.com bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronisch berichten van ons te ontvangen. We zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

COPYRIGHT & HANDELSMERKEN

Alle inhoud op deze site is eigendom van of in licentie gegeven aan Prometric en / of zijn gelieerde ondernemingen (de "Prometric Content") en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale intellectuele eigendomswetten. Prometric en zijn licentiegevers behouden alle eigendomsrechten op de Prometric-inhoud en u erkent en gaat ermee akkoord dat al dergelijke Prometric-inhoud het eigendom is van Prometric en / of zijn licentiegevers. Prometric Content mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verzonden, gedistribueerd, gedownload of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Prometric.

ACCOUNT AANMAKEN

Als u een account aanmaakt op deze website, gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw login- en wachtwoordinformatie en voor het beperken van de toegang tot uw account. Minderjarigen onder de 18 jaar mogen alleen een account aanmaken met toestemming van een wettelijke voogd. Prometric behoudt zich het recht voor om Services te weigeren, een account te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, en Services naar eigen goeddunken te annuleren.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DEZE SITE WORDT GELEVERD DOOR PROMETRIC OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. PROMETRIC GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING OF BESCHIKBAARHEID VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIAAL OP DEZE SITE. U STEMT ER UITDRUKKELIJK IN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS, EN DAT PROMETRIC NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE AAN GEGEVENS, SOFTWARE, COMPUTER- EN / OF TELECOMMUNICTIE-APPARATUUR, INCLUSIEF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN VIRUS VAN DAT VISIT DEZE WEBSITE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST PROMETRIC ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET EN IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PROMETRIC IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE EN STRAFSCHADE.

Niettegenstaande alles wat in deze voorwaarden staat, is Prometric in geen geval aansprakelijk jegens u voor verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en verweer- of schikkingskosten), die voortvloeien uit of verband houden met, gebruik van of de onmogelijkheid om deze website of de Services te gebruiken. De enige aansprakelijkheid van Prometric voor een schending van een voorwaarde of garantie geïmpliceerd door de wet of anderszins, en die niet kan worden uitgesloten, is beperkt tot ofwel het opnieuw uitvoeren van de Services of het geldelijke equivalent van de Services, naar het oordeel van Prometric.

TOEPASSELIJK RECHT

Inwoners van de Verenigde Staten of een land buiten de Europese Unie: deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Maryland en de toepasselijke federale wetgeving van de VS, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetgeving.

Als u een inwoner bent van de Europese Unie: deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht.

WEBSITES VAN DERDEN

Alle links naar websites van derden worden uitsluitend voor het gemak aangeboden en vallen niet onder de controle van of de verantwoordelijkheid van Prometric.

SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze worden verbroken zonder de rest van de voorwaarden aan te tasten, die geldig en afdwingbaar blijven.

Prometric LLC handhaaft de hoogste ethische normen bij het uitvoeren van bedrijfszaken en in onze relaties met klanten, leveranciers, werknemers, adviseurs en de gemeenschappen waarin onze activiteiten zijn gevestigd. De Prometric Code of Business Conduct and Ethics bevestigt onze sterke toewijding aan de hoogste normen van juridisch en ethisch gedrag in onze zakelijke praktijken. Onze Code is van toepassing op alle functionarissen, directeuren en werknemers van Prometric en zijn dochterondernemingen wereldwijd, ongeacht waar een werknemer werkt. We verwachten ook dat degenen met wie we zaken doen, zich zullen houden aan de normen die in onze code zijn uiteengezet.

Om belangenconflicten te vermijden, moedigen we al onze medewerkers aan om mogelijke conflicten te identificeren wanneer deze zich voordoen en om hun manager, Human Resources of onze juridische afdeling op de hoogte te stellen als ze niet zeker weten of een relatie of transactie een conflict inhoudt. Bovendien kunnen werknemers alle ethische zorgen of schendingen melden bij onze ethische hotline op 1-888-763-0136. Alle problemen en zorgen zullen door het bedrijf worden onderzocht.

Reikwijdte

Prometric LLC, een naamloze vennootschap in Delaware, VS, met een hoofdvestiging in 1501 South Clinton Street, Baltimore, Maryland 21224 VS, is de gegevensverwerker (hierna "Bedrijf", "ons" of "wij").

Dit beleid is opgesteld en geïmplementeerd in overeenstemming met de hierin uiteengezette principes, om onze praktijken als gegevensverwerker te beschrijven met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, verwerken, opslaan, openbaar maken en overdragen van uw persoonlijke gegevens . Het legt uit hoe we persoonlijke gegevens en informatie die we verzamelen en / of waartoe we toegang hebben tijdens ons bedrijf gebruiken, onderhouden en vrijgeven. Dit beleid heeft betrekking op testkandidaten, klanten, aannemers en partners over wie deze organisatie gegevens verwerkt.

"Gegevensbeschermingswet" verwijst naar alle lokale toepasselijke gegevensbeschermingswetten of -wetten, afhankelijk van de territoriale toepassing van de wet. Dit omvat, maar is geenszins beperkt tot, EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2016.

Met "Persoonsgegevens" bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Persoonlijke gegevens verzameld

Persoonlijke gegevens

Voor de doeleinden die in het volgende gedeelte van dit beleid worden vermeld, verzamelt Prometric persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

 • Persoonlijke contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, landspecifiek identificatienummer, e-mailadres, login en wachtwoord);
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Beoordelingsdetails, inclusief het ID-nummer van de testkandidaat, afgelegde examens en wanneer, scores met betrekking tot die examens, hoe vaak een examen of een bepaald onderdeel van examens is afgelegd;
 • Informatie over betalingen en financiële instellingen;
 • Woonplaats en land van staatsburgerschap;
 • Foto's;
 • Handtekening;
 • Video-opnamen;
 • Audio-opnamen (alleen in specifieke rechtsgebieden);
 • Informatie uit identificatie-, verificatie- of subsidiabiliteitsdocumenten;
 • Transactie- en relatie-informatie inclusief elementen die testpatronen van kandidaten, testlocaties, testresultaten en informatie over hoe Prometric-websites en -applicaties worden gebruikt, onthullen.

Gevoelige persoonlijke gegevens

Bovendien kan Prometric gevoelige persoonsgegevens verwerken in specifieke rechtsgebieden. Dergelijke gevoelige persoonsgegevens worden alleen verzameld voor specifieke bedrijfsgerelateerde doeleinden met toestemming van de betrokkene. Dergelijke gegevens zijn onderworpen aan verbeterde beveiligingsmaatregelen zoals van toepassing onder de relevante wetgeving. Dergelijke gevoelige gegevens kunnen zijn:

 • Ras of etniciteit;
 • Biometrie (vingerafdrukafbeeldingen en sjablonen, gezichtsafbeeldingen;
 • Gezondheidsinformatie of medische gegevens;
 • In sommige rechtsgebieden kan de definitie van gevoelige persoonlijke gegevens aanvullende gegevenscategorieën omvatten, waarvan sommige hierboven onder Persoonlijke gegevens kunnen worden beschreven.

Beleidsverklaring inzake bescherming van het Amerikaanse sofinummer

Prometric verzamelt burgerservicenummers en andere gevoelige persoonlijke gegevens alleen indien vereist door de testsponsor voor kandidaten. We hebben redelijke technische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de burgerservicenummers en andere gevoelige persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en ongeoorloofde openbaarmaking. Prometric-medewerkers en contractanten zijn verplicht om deze vastgestelde procedures te volgen, zowel online als offline.

Toegang tot burgerservicenummers is beperkt tot die werknemers en contractanten die toegang moeten hebben tot de informatie om contractuele verplichtingen voor Prometric na te komen. Prometric maakt alleen burgerservicenummers bekend aan testsponsors, serviceproviders, auditors, adviseurs en / of rechtsopvolgers die wettelijk of contractueel verplicht zijn om ze te beschermen of zoals vereist of toegestaan door de wet.

Biometrische gegevens

Prometric verzamelt biometrische gegevens van testkandidaten indien toegestaan door de lokale wetgeving en waar de service wordt geselecteerd door een testsponsor. Het biometrisch ingeschakeld inchecksysteem is ontworpen om de veiligheid en integriteit van het testproces te verbeteren op een manier die de privacy van de testkandidaat beschermt en tegelijkertijd de identiteit van de testkandidaat bevestigt. Het biometrisch ingeschakeld inchecksysteem wordt gebruikt voor identiteitsverificatiedoeleinden, detecteert en voorkomt fraude en verkeerde voorstelling van zaken, handhaaft de integriteit van het testproces en verbetert de beveiliging van testcentra.

Medische gegevens

Prometric ontvangt ook, in zeer beperkte omstandigheden, medische gegevens met betrekking tot verzoeken van testkandidaten om testaccommodaties. Bij ontvangst van dergelijke gezondheidsgegevens wordt de medische informatie op een veilige manier opgeslagen met de grootste zorg voor de vertrouwelijkheid van de daarin opgenomen informatie. Medische gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en in overeenstemming met het gegevensbewaarbeleid van Prometric.

Bij de verwerking van medische gegevens van betrokkenen worden de volgende waarborgen gehanteerd:

 • Beperkingen op toegang om onbevoegde raadpleging, wijziging, openbaarmaking of wissing te voorkomen
 • Strikte tijdslimieten voor het wissen in overeenstemming met het schema voor documentbeheer van het bedrijf
 • Specifieke gerichte training voor degenen die betrokken zijn bij het omgaan met medische gegevens
 • Loggingmechanismen om te kunnen verifiëren of en door wie persoonsgegevens zijn geraadpleegd, gewijzigd, openbaar gemaakt of gewist
 • Versleuteling

Monitoring via digitale video-opname

Prometric implementeert digitale video-opname (DVR of CCTV) in zijn netwerk van testcentra en in de meeste bedrijfskantoren. Dit is nodig om de veiligheid van eigen testcontent met hoge inzet, de integriteit van de testleveringervaring te beschermen, om fraude en bedrog tegen te gaan, om te beschermen tegen diefstal of diefstal, om beveiligde gebieden en / of Prometric-afdelingen te bewaken en te beperken, en voor de beveiliging van personeel en eigendommen van de organisatie. Toegang tot het opgenomen materiaal is strikt beperkt tot bevoegd personeel.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden doorgaans verzameld en verwerkt met het oog op de uitvoering van een contract. Bovendien kan het worden verzameld en verwerkt op basis van de toestemming van het individu en kan het worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor legitieme zakelijke doeleinden.

In de meeste gevallen verzamelt Prometric dergelijke Persoonsgegevens rechtstreeks van de individuele betrokkene. In andere gevallen kunnen we echter informatie ontvangen van testsponsors of zelfs van externe gegevensleveranciers om onze bestanden te verbeteren en ons te helpen onze klanten beter te begrijpen. Wanneer een kandidaat de website van Prometric bezoekt, zich registreert of een examen aflegt, onze applicaties gebruikt of contact met ons opneemt, verzamelen we ook transactie-informatie voor klantenservice. We behandelen deze informatie als Persoonsgegevens wanneer deze is gekoppeld aan informatie die tot identificatie van een persoon leidt.

Uitvoering van een contract

Als onderdeel van de uitvoering van een contract verzamelt en verwerkt Prometric persoonlijke gegevens uitsluitend om testgerelateerde services te leveren

Prometric verwerkt Persoonsgegevens om te voldoen aan verzoeken om informatie en diensten, om testprogramma's veilig en efficiënt te beheren en om ons bedrijf te runnen.

Prometric reageert op verzoeken van kandidaten om informatie over tests en testmogelijkheden, vergemakkelijkt registratie voor examens en biedt testdiensten aan zowel kandidaten als testsponsors (inclusief testplanning en -administratie, beveiliging van de testinhoud en -resultaten, testscores, rapportage en analyse). van resultaten en daarmee verband houdende klantenservice). Waar wettelijk toegestaan, kan Prometric namens testsponsors commerciële mededelingen en aanbiedingen voor aanvullende test- of trainingsdiensten sturen.

Legitieme zakelijke doeleinden

Prometric gebruikt ook Persoonsgegevens indien nodig om dagelijkse zakelijke behoeften te beheren, zoals factuurverwerking en financieel accountbeheer, back-updoeleinden om de bedrijfscontinuïteit te vergemakkelijken , testcentrumbeheer, bedrijfsplanning, contractbeheer, websitebeheer, uitvoering, analyse, beveiliging en fraudepreventie, corporate governance, planning van disaster recovery, auditing, rapportage en naleving van wettelijke of regelgevende verplichtingen .

Doeleinden die specifiek zijn voor biometrische gegevens

Namens zijn testsponsors verzamelt Prometric biometrische gegevens uitsluitend om: (1) de tests uit te voeren en de identiteit te verifiëren, (2) de privacy te beschermen, (3) fraude en verkeerde voorstelling van zaken door onbevoegde kandidaten te detecteren en te voorkomen, (4) de integriteit te behouden van het testproces, en (5) zoals vereist door de wet.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Prometric deelt geen persoonlijke gegevens met derden voor hun eigen marketingdoeleinden. Prometric geeft ook geen informatie door aan derden die niet optreden in een contractuele hoedanigheid als agent van Prometric of namens Prometric.

Prometric vereist dat zijn onderaannemers en verkopers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, minimaal dezelfde beschermingsniveaus bieden als door Prometric worden geboden met betrekking tot persoonlijke gegevens. Waar Prometric verplicht is om Persoonsgegevens door te geven aan een derde om de uitvoering van een contractuele verplichting te bevorderen, blijft Prometric aansprakelijk voor het juiste gebruik, de verwerking en opslag van dergelijke gegevens op een manier die consistent is met de doeleinden waarvoor het werd verzameld. We beperken het delen van alle persoonlijke gegevens als volgt:

Prometric kan Persoonsgegevens van testkandidaten bekendmaken aan:

 1. Test sponsors; zodat ze kandidaten de gewenste accreditatie, service, licentie of referentie kunnen bezorgen;
 2. Onze dienstverleners; om verzoeken van kandidaten en testsponsors te vergemakkelijken;
 3. Onze gelieerde ondernemingen en geautoriseerde testcentra.

Prometric kan indien nodig Persoonsgegevens vrijgeven ter bevordering van de verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen, om betalingsverwerking mogelijk te maken, om onze rechten af te dwingen, ons eigendom te beschermen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of indien nodig om externe audits te ondersteunen , compliance en corporate governance-functies.

Prometric kan Persoonsgegevens indien nodig openbaar maken om een onderzoek naar valsspelen, ongeautoriseerde tests of ander wangedrag te vergemakkelijken of wanneer dit wettelijk verplicht is (bijv. Reactie op een dagvaarding of dagvaarding; om samen te werken met wetshandhaving of andere gerechtelijke procedures in de landen waar wij opereren).

Als beleidskwestie maakt Prometric geen biometrische gegevens bekend aan derden, behalve zoals hierin beschreven. Prometric kan biometrische gegevens bekendmaken aan een testsponsor, wetshandhavingsinstantie of een derde partij die een contract heeft met Prometric of die op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht is om betrokken te zijn bij een onderzoek met betrekking tot vermeend wangedrag, uitsluitend met het oog op een onderzoek naar ongeoorloofd testen of ander wangedrag van de testkandidaat. Prometric mag biometrische gegevens ook alleen vrijgeven in verband met wettige verzoeken van regelgevende, juridische of overheidsinstanties met jurisdictie en / of autoriteit om dergelijke verzoeken te doen.

Bewaring en opslag van persoonlijke gegevens

Prometric kondigt een uitgebreid programma en schema voor documentbeheer af waaraan het zich houdt met het oog op het bewaren, opslaan en vernietigen van alle records die tijdens het bedrijf zijn gemaakt, inclusief die met persoonlijke gegevens. We implementeren ook een datamanagementstrategie die gegevens, voor zover mogelijk, scheidt op basis van regionaal gelegen dataservers in de Verenigde Staten, Ierland en Japan.

Prometric beschermt te allen tijde persoonlijke gegevens met operationele, administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen. Tenzij persoonlijke gegevens worden gebruikt in verband met een actief veiligheidsonderzoek, bewaart Prometric persoonlijke gegevens voor de kortere periode van:

 • vijf (5) jaar vanaf de datum van de laatste service, test of beoordeling; of
 • het verstrijken van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld; of
 • de wetten van het toepasselijke rechtsgebied waar de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden alleen voor een langere periode bewaard indien (1) vereist door wet of regelgeving met het oog op archiveringsvereisten of (2) contractueel voorgeschreven en toegestaan volgens de wetten van de toepasselijke jurisdictie of (3) bewaring noodzakelijk is vanwege hangende of mogelijke rechtszaken.

Alle biometrische gegevens van examenkandidaten worden veilig overgedragen naar en opgeslagen in het datacenter van Prometric in Ierland. Biometrische gegevens worden gedurende 5 jaar bewaard vanaf de laatste dienst, test of beoordeling voor examenkandidaten, of voor een kortere periode indien vereist door de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied waar de gegevens zijn verzameld.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Prometric voldoet aan alle toepasselijke gegevensprivacywetten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, zoals vereist, het verstrekken van openbaarmakingen over Prometric-processen en -procedures met betrekking tot persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld dit privacybeleid en de verklaringen hierin), het verkrijgen van toestemming van het individu, het aannemen van standaard contractuele clausules met betrekking tot voor de omgang met persoonsgegevens en / of de naleving van lokale gegevensbeschermingswetten in de regio's waar Prometric zaken doet. Indien wettelijk vereist, moeten betrokkenen uitdrukkelijk instemmen met het verzamelen, overdragen en verwerken van hun Persoonsgegevens.

Verdere overdracht van persoonlijke gegevens

De werknemers, agenten en contractanten van Prometric die toegang hebben tot persoonlijke gegevens en informatie zijn contractueel verplicht om de informatie te beschermen op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden overgedragen tussen onze wereldwijde hoofdkantoren, zullen alleen worden gedaan ter bevordering van een geautoriseerd en legitiem zakelijk doel. Waar vereist door de wet, verzamelt Prometric ook de toestemming van de betrokkene door middel van een duidelijke kennisgeving van openbaarmaking en een opt-in-procedure voor toestemming om Persoonsgegevens over te dragen buiten de regio waar deze zijn verzameld. Door Prometric Persoonsgegevens te blijven verstrekken of de diensten van Prometric te gebruiken nadat toestemming is verkregen, blijft een betrokkene instemmen met de overdracht van Persoonsgegevens totdat deze toestemming uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingetrokken.

EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield-certificering

Prometric handhaaft zelfcertificering voor en voldoet aan de EU-VS en de Zwitsers-Amerikaanse privacyschildprincipes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens van personen in respectievelijk de Europese Unie en Zwitserland voor het verzamelen, overdragen en verwerken van Persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. Prometric houdt zich aan de privacyschildbeginselen, inclusief, maar niet beperkt tot kennisgeving, keuze, doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid voor alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen van personen die in de Europese Economische Ruimte wonen ("EER"). Deze toezeggingen gelden ook voor het Verenigd Koninkrijk. Prometric onderwerpt zich aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission ("FTC") met betrekking tot alle zaken met betrekking tot persoonlijke gegevens en privacy. Ga naar https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om de certificering van Prometric te bekijken.

Doorgifte van persoonlijke gegevens over de grenzen heen

In veel gevallen omvat het gebruik van derden ook de overdracht van persoonsgegevens over landsgrenzen heen (binnen de EU / EER of buiten de EU / EER). Ook vereisen veel bedrijfsprocessen de overdracht van gegevens tussen het bedrijf en zijn gelieerde entiteiten internationaal. Specifieke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing wanneer dergelijke overdrachten plaatsvinden buiten de EU / EER. Bij grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derden of intern buiten de EU / EER:

 • Prometric bepaalt of er een legitieme rechtvaardiging is voor de overdracht van persoonlijke gegevens (bijv. Geldige zakelijke reden);
 • Prometric volgt lokale wettelijke vereisten (bijv. Kennisgeving aan het individu, kennisgeving aan gegevensbeschermingsautoriteiten indien nodig, gebruik van contractuele waarborgen zoals EU-modelclausules).

De overdracht van persoonsgegevens van Prometric in de EER naar andere aan het bedrijf gelieerde ondernemingen die buiten de EER zijn gevestigd, is toegestaan volgens de modelcontractbepalingen of andere juridische mechanismen zoals het privacyschild.

Rechten van betrokkenen

Een betrokkene voor wie Prometric Persoonsgegevens verwerkt, kan te allen tijde:

 • verzoeken om toegang, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking van of bezwaar tegen hun Persoonsgegevens;
 • vragen, verzoeken of klachten stellen met betrekking tot het gebruik van hun persoonlijke gegevens;
 • toestemming voor de verwerking van hun Persoonsgegevens intrekken; en
 • andere rechten zoals vereist door de toepasselijke wet (en).

Alle verzoeken van betrokkenen worden binnen dertig (30) dagen beantwoord.

Toegang en correctie

Prometric respecteert het recht van een individu op toegang tot en correctie van zijn persoonlijke gegevens. Betrokkenen hebben het recht met betrekking tot toegang tot:

 • bevestiging verkrijgen dat Persoonsgegevens wel / niet worden verwerkt;
 • de juistheid en rechtmatigheid van de verwerking verifiëren; en
 • de gegevens corrigeren, wijzigen of verwijderen als deze onjuist zijn of verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

Betrokkenen kunnen op elk moment toegang vragen tot hun Persoonsgegevens en hun rechten uitoefenen; Prometric moet echter voldoende informatie krijgen om de identiteit van de persoon die het verzoek indient en / of zijn rechten uit te oefenen, kan verifiëren.

Kandidaten kunnen zelfs bepaalde Persoonsgegevens bijwerken of zichzelf corrigeren door in te loggen op het account dat bij registratie is aangemaakt en de informatie die aan Prometric is verstrekt, bij te werken.

Beperking tot toegang

Prometric zal de toegang tot informatie alleen beperken voor zover bekendmaking waarschijnlijk de bescherming van belangrijke tegenstrijdige openbare belangen verstoort, of voor zover de verzoeken om toegang zo buitensporig en / of repetitief worden dat ze een onnodige last voor de organisatie veroorzaken middelen die moeten worden besteed om aan dergelijke verzoeken te voldoen. In een dergelijke situatie kan Prometric het verzoek afwijzen en / of op alternatieve wijze aan het verzoek voldoen; of, een vergoeding in rekening brengen voor buitensporig herhaalde verzoeken om toegang om de kosten te dekken van zijn middelen om aan dergelijke verzoeken te voldoen. Bovendien kan toegang worden geweigerd als informatie uitsluitend voor onderzoeks- of statistische doeleinden wordt verwerkt en geen persoonlijke gegevens bevat. Andere redenen waarom Prometric de toegang kan weigeren of beperken, zijn onder meer:

 • Inmenging in de uitvoering of handhaving van de wet of met privézaken, waaronder het voorkomen, onderzoeken of opsporen van strafbare feiten of het recht op een eerlijk proces;
 • Openbaarmaking wanneer de legitieme rechten of belangrijke belangen van anderen zouden worden geschonden;
 • Schending van een wettelijk of ander beroepsvoorrecht of -plicht;
 • Vooroordelen over veiligheidsonderzoeken of klachtenprocedures van werknemers of in verband met de planning van de opvolging van werknemers en bedrijfsreorganisaties; of
 • De vertrouwelijkheid die nodig is bij controle, inspectie of regelgevende functies die verband houden met deugdelijke zakelijke praktijken of bij toekomstige of lopende onderhandelingen waarbij de organisatie betrokken is, niet beoordelen.

Beperking van persoonlijke gegevens / intrekking van toestemming

Individuen kunnen de informatie die aan Prometric wordt verstrekt altijd beperken. Prometric houdt zich echter aan het beleid van zijn klanten, de testsponsors, met betrekking tot de persoonlijke gegevens van kandidaten die moeten worden verzameld zodat Prometric een test kan afnemen namens de testsponsor. Personen die geen persoonlijke gegevens willen verstrekken die de testsponsor nodig heeft, moeten contact opnemen met de testsponsor voor verder advies of instructies.

Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen betrokkenen ook hun toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens intrekken. Het uitoefenen van dit recht kan Prometric echter verhinderen om verdere diensten te verlenen of om door te gaan met legitieme bedrijfsactiviteiten, zoals het afleveren van een examen of het verwerken van examenresultaten en / of transcripties.

Commerciële e-mails / direct marketing

In sommige gevallen kan Prometric marketingcampagnes voeren om producten of diensten voor te stellen die mogelijk interessant zijn voor bestaande of toekomstige kandidaten. Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zal Prometric alleen deelnemen aan dergelijke marketingcommunicatie als de persoon zijn toestemming heeft gegeven (dwz aangemeld). Waar niet vereist door de toepasselijke wetgeving, zal Prometric een passend opt-outmechanisme bieden. Wanneer een betrokkene zich heeft aangemeld (expliciet of impliciet, zoals van toepassing) voor een marketingcommunicatie, kan hij zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie.

Om u af te melden voor commerciële e-mails, klikt u eenvoudig op de link met het label "uitschrijven" onderaan elke e-mail die door Prometric wordt verzonden .   Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor commerciële e-mails, Prometric mogelijk nog steeds contact moet opnemen met kandidaten met belangrijke transactionele informatie over hun Prometric-account of gepland examen om te voldoen aan een contractuele verplichting. Prometric stuurt bijvoorbeeld nog steeds testbevestigingen en herinneringen, informatie over wijzigingen en sluitingen van testcentra en informatie over testresultaten, zelfs als commerciële e-mails zijn afgemeld (of niet aangemeld).

Privacyrechten in Californië

California Civil Code Section 1798 staat inwoners van Californië toe om bedrijven met wie ze een zakelijke relatie hebben te vragen om bepaalde informatie te verstrekken over het delen van Persoonsgegevens door bedrijven met derden voor directmarketingdoeleinden. Prometric deelt geen persoonlijke gegevens van consumenten in Californië met derden voor marketingdoeleinden zonder toestemming. Als u een testkandidaat bent, zal Prometric uw persoonlijke gegevens aan uw testsponsor verstrekken, die de informatie kan gebruiken in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid.

Informatiebeveiliging

Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

Beveiliging van informatie, zowel persoonlijke als bedrijfseigen gegevens, is een onderstroom die door elk onderdeel van de activiteiten van Prometric loopt. Al onze technologieën zijn voorzien van meerdere coderings- en beschermingslagen, zodat onze testkandidaten, klanten, kiezers en belanghebbenden er zeker van kunnen zijn dat hun persoonlijke gegevens en intellectueel eigendom naar behoren worden beschermd tegen diefstal, verlies, onjuist kopiëren, wijzigen of knoeien, ongepast behoud of vernietiging, verlies van integriteit of ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking terwijl het zich in onze systemen bevindt. We exploiteren informatietechnologische faciliteiten die voldoen aan de industrienormen of deze overtreffen, met veilige back-ups op externe locaties, waar alle persoonlijke gegevens en intellectueel eigendom veilig worden opgeslagen en beschermd.

Prometric maakt gebruik van best practices uit de branche en richtlijnen van bronnen zoals het National Institute of Standards and Technology (NIST), Payment Card Industry (PCI) en standaarden die zijn uitgevaardigd door de International Standards Organization (ISO), inclusief maar niet beperkt tot ISO / IEC 27018: 2014 (Gedragscode voor de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) in openbare clouds die optreden als PII-verwerkers) en ISO / IEC 27001: 2013 (Beveiligingstechnieken - Informatiebeveiligingsbeheersystemen - Vereisten) om de informatie te ontwerpen en te onderhouden beveiligingsprogramma. Het informatiebeveiligingsprogramma van Prometric wordt meerdere keren per jaar beoordeeld door meerdere externe organisaties om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de hoogste beschikbare benchmarks voor beveiliging en gegevensprivacy en -bescherming of deze overtreft.

Prometric neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de vertrouwelijkheid van zowel elektronische als handmatige gegevens te beschermen. Elke persoon die namens Prometric met persoonlijke gegevens omgaat, is gebonden aan een contract, waaronder, naast andere waarborgen, een vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot persoonlijke gegevens, verplichtingen om passende maatregelen te nemen om misbruik of verlies van persoonlijke gegevens te voorkomen en om ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen. Bovendien zijn werknemers en contractanten verplicht om elk bekend of vermoed geval van misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang onmiddellijk te melden.

Beveiligingsmaatregelen zullen van tijd tot tijd worden herzien, rekening houdend met de beschikbare technologie, de kosten en het risico van ongeoorloofde toegang.

Beheer van gegevensinbreuken

Een Inbreuk op Persoonsgegevens doet zich voor wanneer er een inbreuk op de beveiliging is die leidt tot onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. "Ongeautoriseerd" betekent dat het in strijd is met de toepasselijke privacywetgeving of het toepasselijke privacybeleid.

Als het vermoeden bestaat dat een datalek heeft plaatsgevonden, wordt dit onmiddellijk overgedragen aan het Incident Management Response-team ("IMR") van Prometric, dat een geformaliseerd plan zal volgen om de vermoede inbreuk te beperken en te beheren.

Cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling

Wanneer een persoon de Prometric-website bezoekt of de mobiele applicaties van Prometric gebruikt, verzamelen we bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze met behulp van technologieën zoals cookies, pixeltags, browseranalysetools, serverlogboeken, webbakens en andere vergelijkbare technologieën om ervoor te zorgen dat de Prometric-website de best mogelijke ervaring. In veel gevallen wordt de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en andere tools alleen gedaan op een niet-identificeerbare manier zonder enige verzameling van persoonlijke gegevens.

Soorten verzamelde gegevens en gebruikte technologieën

 • Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die die cookie herkent. Cookies zijn handig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen.
 • Cookies doen veel verschillende taken, zoals u efficiënt tussen pagina's laten navigeren, uw voorkeuren onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die u online ziet, relevanter zijn voor u en uw interesses.
 • Pixeltags en webbakens zijn kleine grafische afbeeldingen die op webpagina's of in sommige Prometric-e-mails worden geplaatst, waarmee we kunnen bepalen of een persoon een specifieke actie heeft uitgevoerd. Wanneer een persoon deze pagina's opent of een e-mail opent of erop klikt, genereren de pixeltags en webbakens een melding van die actie. Met deze tools kan Prometric reacties op onze communicatie meten en onze webpagina's en promoties verbeteren.
 • Prometric-serverlogboeken en andere tools verzamelen informatie van apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot Prometric-websites, zoals type besturingssysteem, browsertype, domein en andere systeeminstellingen, evenals de taal die een systeem gebruikt en het land en de tijdzone waar het apparaat toegang tot heeft de Prometric-website is gevestigd. Prometric-serverlogboeken registreren ook het IP-adres van de apparaten die worden gebruikt om verbinding te maken met internet, en kunnen Prometric in staat stellen om informatie te verzamelen over de websites die door een persoon worden bezocht voor en na toegang tot de Prometric-site. Het verzamelen van IP-adressen en gerelateerde gegevens is een standaardpraktijk op internet en Prometric behandelt IP-adressen als persoonlijke gegevens. We gebruiken IP- adressen voor doeleinden zoals het berekenen van websitegebruik, het helpen diagnosticeren van serverproblemen, het beheren van de website en het bestrijden van frauduleuze en / of kwaadwillende webactiviteiten. We verzamelen ook gebruikelijke informatie van webbrowsers, zoals Media Access Control (MAC) -adressen, apparaattype, schermresolutie, versie van het besturingssysteem en type en versie van internetbrowser. Prometric gebruikt deze informatie om ervoor te zorgen dat onze websites naar behoren werken voor alle apparaten en browsers en voor veiligheidsdoeleinden.
 • Prometric heeft mogelijk relaties met externe advertentiebedrijven om advertenties op zijn websites te plaatsen en om analyse- en rapportagefuncties voor zijn websites uit te voeren. Deze externe advertentiebedrijven kunnen cookies op de computers van individuele personen plaatsen wanneer ze de website van Prometric bezoeken, zodat de website gerichte advertenties aan de gebruiker kan tonen. Prometric verwacht van externe advertentiebedrijven dat ze redelijke inspanningen leveren om de do-not-track-signalen van de browser te respecteren door geen gerichte advertenties te leveren aan websitebezoekers van wie de browser een do-not-track-instelling heeft ingeschakeld. Bovendien staat Prometric deze externe reclamebedrijven niet bewust toe om persoonlijke gegevens te verzamelen in dit proces, en geeft zij geen persoonlijke gegevens aan hen.

De volledige Prometric Cookieverklaring en instructies voor het configureren en / of uitschakelen van cookies verschijnen de eerste keer dat een persoon de Prometric-website bezoekt en stelt de persoon in staat zich aan te melden en cookievoorkeuren te configureren. De cookievoorkeuren van een gebruiker worden opgeslagen en gebruikers hebben de mogelijkheid om hun cookievoorkeuren op elk moment te wijzigen.

Mobielbewuste toepassingen

Prometric biedt mobielbewuste applicaties waarmee individuen toegang hebben tot hun Prometric-accounts, online met Prometric kunnen communiceren en andere informatie kunnen ontvangen via smartphones en apparaten. Alle persoonlijke gegevens die door Prometric worden verzameld via onze mobiele applicaties, worden alleen beschermd en verwerkt volgens de voorwaarden van dit privacybeleid.

We bieden ook automatische ("push") meldingen alleen aan die betrokkenen die ervoor kiezen om dergelijke meldingen van ons te ontvangen. Geen enkele persoon is verplicht om locatiegegevens aan Prometric te verstrekken of om pushmeldingen in te schakelen om onze mobiele apps te gebruiken. Vragen over locatie en privacy van meldingen moeten worden gericht aan mobiele serviceproviders of de fabrikant van dergelijke apparaten voor informatie over het aanpassen van locatie- en privacyinstellingen.

Geschillenbeslechtingsproces

Klachten indienen

Betrokkenen die zorgen of klachten hebben over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door Prometric, worden aangemoedigd om eerst gebruik te maken van het interne klachtenoplossingsproces van Prometric door een gedetailleerde schriftelijke beschrijving van het probleem en / of de klacht te verstrekken. Testkandidaten kunnen klachten of vragen indienen door het tabblad 'Contact' op de website van Prometric te zoeken en de juiste link te selecteren: https://www.prometric.com/contact-us .

Prometric zal reageren op alle klachten die geen betrekking hebben op persoonlijke gegevens binnen vijfenveertig (45) dagen of minder, of zoals anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

Onafhankelijk verhaalsmechanisme

Nadat de interne klachtenprocedure van Prometric is uitgeput en een examenkandidaat niet tevreden is met de oplossing, kan hij of zij een klacht indienen bij het Better Business Bureau of Greater Maryland ("BBB"), een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Prometric is een A + geaccrediteerd bedrijf bij de BBB, en de BBB zal alle klachten beoordelen, Prometric verzoeken van de gelegenheid gebruik te maken om een antwoord / aanbod te geven om de klacht op te lossen, en / of een aanbeveling doen of de klacht moet worden doorverwezen arbitrage of bemiddeling. Onder bepaalde voorwaarden kunnen betrokkenen zich mogelijk beroepen op bindende arbitrage.

BBB-website: http://www.bbb.org/greater-maryland/

BBB Telefoon: 410-347-3990

BBB-fax: 410-347-3936

EU-functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de Europese Unie heeft Prometric een DPO aangesteld in de Europese Unie. Hij is verantwoordelijk voor het assisteren van de organisatie bij het bewaken en handhaven van de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De DPO is ook beschikbaar om vragen te beantwoorden of om de zorgen van betrokkenen over de gegevensbeschermingspraktijken van Prometric te behandelen.

Betrokkenen die van mening zijn dat de rechten die hen onder de AVG worden verleend, zijn geschonden, of dat Prometric Persoonsgegevens verwerkt in strijd met de AVG, kunnen klachten of vragen indienen bij:

Joseph Srouji
Advocaat au Barreau de Paris

Srouji Advocaten Selarl
215 rue du Faubourg Saint-Honoré | 75008 Parijs l Frankrijk
joseph.srouji@contractor.prometric.com

Betrokkenen hebben ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit, zoals relevant onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Aanvullende verhaalmechanismen onder het privacyschild

Met betrekking tot Persoonsgegevens van betrokkenen die in de Europese Economische Ruimte wonen, heeft Prometric zich onder de EU-VS / Zwitserland-VS Privacy Shield-principes verder gecommitteerd om onopgeloste privacyklachten door te verwijzen en samen te werken met de EU DPA's onder het EU-VS Privacy Shield en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris ("FDPIC") onder het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild door verhaal te bieden aan personen op wie de gegevens betrekking hebben, door vervolgprocedures te implementeren om te controleren of de verklaringen en beweringen in dit privacybeleid waar, en verantwoordelijkheid nemen voor verplichtingen om problemen te verhelpen die voortvloeien uit het niet naleven van de Principes en de gevolgen daarvan. Prometric zal samenwerken met de DPA's en / of FDPIC's bij elk onderzoek of oplossing van klachten die onder het Privacy Shield vallen en zal elk redelijk advies naleven dat wordt gegeven door de DPA's of FDPIC's wanneer de DPA's of FDPIC's van mening zijn dat Prometric specifieke actie moet ondernemen om te voldoen aan de Privacy Shield-principes.

Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht krijgt, of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, ga dan naar www.privacyshield.gov voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Neem rechtstreeks contact op met Prometric met vragen of opmerkingen over onze privacypraktijken of dit privacybeleid en de verklaringen die hierin staan.

Om een verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens in te dienen, klikt u op de volgende link en vult u alle vereiste velden van het formulier in: Verzoeken om persoonlijke gegevens

U kunt ons ook per post bereiken op:

Prometric Privacy Program Manager
Prometric LLC

1501 South Clinton Street
Baltimore, Maryland 21224 VS.

Als u een brief stuurt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres en een korte toelichting op uw informatieverzoek, vraag of klacht.

Voor vragen of hulp met betrekking tot tijdgevoelige kwesties met betrekking tot examens zoals planning, annuleringen, geschiktheid, betaling, naamswijzigingen of andere testgerelateerde kwesties, gaat u naar https://www.prometric.com/contact-us voor de meest snelle oplossing van uw probleem.

Wijzigingen in het privacybeleid

Prometric kan dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om nieuwe of andere privacypraktijken of wetswijzigingen weer te geven. We zullen online een kennisgeving plaatsen wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid of de verklaringen hierin. Bovendien, als de wijzigingen wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop we eerder verzamelde Persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken, zullen we getroffen personen op de hoogte stellen van de wijziging door een kennisgeving te sturen naar het primaire e-mailadres dat is gekoppeld aan het betreffende account.

Change Cookie Settings