Welkom bij Prometric. We zijn gepassioneerd door het creëren van innovatieve oplossingen die testpersonen overal ter wereld in staat stellen hun professionele en educatieve doelen te bereiken en te overtreffen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn de verkeersregels - ontworpen om een positieve, gezagsgetrouwe, ethische gemeenschap van onze gebruikers te creëren. Door de diensten en oplossingen van Prometric te gebruiken, gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Prometric. We zijn gepassioneerd door het creëren van innovatieve oplossingen die testpersonen overal ter wereld in staat stellen hun professionele en educatieve doelen te bereiken en te overtreffen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn de verkeersregels - ontworpen om een positieve, gezagsgetrouwe, ethische gemeenschap van onze gebruikers te creëren. Door de diensten en oplossingen van Prometric te gebruiken, gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Prometric LLC en zijn dochterondernemingen ("Prometric") bieden deze website, testdiensten en oplossingen ("Diensten") uitdrukkelijk onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet ("Voorwaarden"), op voorwaarde echter dat andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot de websites van Prometric-partners, zoals gespecificeerd op elke dergelijke website. Elk gebruik door u van deze website of de Diensten houdt in dat u akkoord gaat met de Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen, en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest actuele Voorwaarden. Prometric voldoet aan alle toepasselijke wetten in de rechtsgebieden waar we Services leveren en, als zodanig, als een bepaalde Term hierin het effect heeft van het overtreden van een lokale wet in het rechtsgebied waar individuen wonen en/of gebruiken (indien van toepassing) de Services , is een dergelijke Termijn niet van toepassing op deze persoon(en). U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen die de veiligheid of toegankelijkheid van de site in gevaar zou kunnen brengen.

LICENTIE EN TOEGANG TOT SITE

Prometric verleent u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van deze site en de Prometric Services voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, onderworpen aan de Voorwaarden. Deze site en de Prometric-diensten en/of inhoud mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, gedownload, verkocht, doorverkocht, gewijzigd, aan reverse-engineering onderworpen, gebruikt om afgeleide werken te creëren, toegewezen, in sublicentie gegeven, verleend als veiligheidsbelang, overgedragen of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prometric. U mag geen framingtechnieken inlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling en vorm) van Prometric en/of zijn dochterondernemingen in te sluiten, of metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken De naam of merken van Prometrics zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prometric. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de beperkte licentie die door Prometric is verleend.

PRIVACY

Bekijk ons volledige privacybeleid door op het tabblad Privacy te klikken dat van toepassing is op uw gebruik van onze website(s). U erkent en gaat akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u prometric.com bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

Alle inhoud op deze site is eigendom van of in licentie gegeven aan Prometric en/of haar dochterondernemingen (de "Prometric-inhoud") en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op intellectueel eigendom. Prometric en zijn licentiegevers behouden alle eigendomsrechten op de Prometric-inhoud, en u erkent en gaat ermee akkoord dat al dergelijke Prometric-inhoud eigendom is van Prometric en/of zijn licentiegevers. Prometric-inhoud mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verzonden, gedistribueerd, gedownload of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prometric.

ACCOUNT AANMAKEN

Als u een account aanmaakt op deze website, gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inlog- en wachtwoordgegevens en voor het beperken van de toegang tot uw account. Minderjarigen jonger dan 18 jaar mogen alleen een account aanmaken met toestemming van een wettelijke voogd. Prometric behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Services te weigeren, een account te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken en Services te annuleren.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DEZE SITE WORDT AANGEBODEN DOOR PROMETRIC OP BASIS VAN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". PROMETRIC GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING OF BESCHIKBAARHEID VAN DEZE SITE, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN OPGENOMEN OP DEZE SITE. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS, EN DAT PROMETRIC NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE AAN DATA, SOFTWARE, COMPUTER- EN/OF TELECOMMUNICTIEAPPARATUUR, INCLUSIEF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN VIRUS DAT U KAN ERVAREN ALS GEVOLG VAN EEN BEZOEK DEZE WEBSITE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST PROMETRIC ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET EN IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PROMETRIC IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE EN PUNITIES.

Niettegenstaande alles wat in deze Voorwaarden is opgenomen, is Prometric in geen geval aansprakelijk jegens u voor verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en verdedigings- of schikkingskosten) van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of gerelateerd aan, gebruik of de onmogelijkheid om deze website of de Diensten te gebruiken. De enige aansprakelijkheid van Prometric voor een schending van een voorwaarde of garantie die door de wet of anderszins wordt geïmpliceerd en die niet kan worden uitgesloten, is beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Services of het geldelijke equivalent van de Services, naar eigen goeddunken van Prometric.

TOEPASSELIJK RECHT

Inwoners van de Verenigde Staten of enig land buiten de Europese Unie: Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Maryland en de controlerende Amerikaanse federale wetgeving, indien van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsprincipes.

Als u inwoner bent van de Europese Unie: Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht.

WEBSITES VAN DERDEN

Eventuele links naar websites van derden worden louter voor uw gemak aangeboden en vallen niet onder de controle of de verantwoordelijkheid van Prometric.

SCEELBAARHEID

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze worden afgesplitst zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van de Voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven.

Prometric LLC handhaaft de hoogste ethische normen bij het uitvoeren van bedrijfszaken en in onze relaties met klanten, leveranciers, werknemers, adviseurs en de gemeenschappen waarin onze activiteiten zich bevinden. De Prometric Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek bevestigt onze sterke toewijding aan de hoogste normen van juridisch en ethisch gedrag in onze zakelijke praktijken. Onze Code is wereldwijd van toepassing op alle functionarissen, directeuren en werknemers van Prometric en haar dochterondernemingen, ongeacht waar een werknemer werkt. We verwachten ook dat degenen met wie we zaken doen, zich zullen houden aan de normen die in onze Code zijn vastgelegd.

Om belangenconflicten te voorkomen, moedigen we al onze medewerkers aan om potentiële conflicten te identificeren wanneer deze zich voordoen en hun manager, Human Resources of onze juridische afdeling op de hoogte te stellen als ze niet zeker weten of een relatie of transactie een conflict oplevert. Bovendien kunnen werknemers alle ethische zorgen of overtredingen melden bij onze hotline voor de ethische code op 1-888-763-0136. Alle problemen en zorgen zullen door het bedrijf worden onderzocht.

Prometrisch privacybeleid

Laatste update: september 2023

Algemene informatie

Prometric LLC is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Delaware, VS, met haar hoofdvestiging op 1501 South Clinton Street, Baltimore, Maryland 21224 VS (hierna “Bedrijf”, “ons” of “wij”). Prometric kan optreden als gegevensbeheerder of als gegevensverwerker, afhankelijk van zijn relatie tot de betrokkene.

Dit Privacybeleid (“Beleid”) is opgesteld en geïmplementeerd in overeenstemming met de principes die hierin zijn uiteengezet, om onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens over testkandidaten, klanten, opdrachtnemers en partners te beschrijven. Prometric besteedt bijzondere aandacht aan het respect voor privacy en persoonlijke gegevens en streeft ernaar dit beleid en de toepasselijke wetgeving na te leven.

In het bijzonder streeft het bedrijf ernaar alle wetten inzake gegevensbescherming na te leven waar het bedrijf actief is, waaronder:

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”);
 • De California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”), zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act van 2020 (“CPPA”);
 • De wet op de bescherming van persoonsgegevens van de Volksrepubliek China (“PIPL”);
 • Andere relevante regelgeving inzake gegevensbescherming waar het bedrijf actief is.

“Toepasselijk recht” verwijst naar de relevante nationale wetgeving inzake gegevensbescherming of de toepasselijke regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

“Verwerking” betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens of op sets van Persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

 1. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Prometric verzamelt de volgende persoonlijke gegevens, afhankelijk van uw relatie met het bedrijf en de toepasselijke wetgeving:

 • Contactgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, landspecifiek identificatienummer, e-mailadres, login- en wachtwoordinformatie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Details van de planning van de kandidaattest
 • Details van de testbeoordeling, inclusief het ID-nummer van de testkandidaat, afgenomen examens en wanneer, scores gerelateerd aan die examens, hoe vaak een examen of een bepaald deel van de examens is afgelegd
 • Burgerservicenummers indien vereist door testsponsor voor kandidaten (VS)
 • Informatie over betalingen en financiële instellingen
 • Woonplaats en land van staatsburgerschap
 • Fotograaf
 • Handtekening
 • Video-opnamen
 • Audio-opnamen (voor zover toegestaan door de wet en alleen in specifieke rechtsgebieden)
 • Informatie uit identificatie-, verificatie- of geschiktheidsdocumenten
 • Transactie- en relatie-informatie, inclusief elementen die kandidaat-testpatronen, testlocaties, testresultaten en informatie onthullen over hoe Prometric-websites en -applicaties worden gebruikt.

Bovendien kan Prometric speciale categorieën Persoonsgegevens verwerken, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waaronder:

 • Biometrie (vingerafdrukafbeeldingen en sjablonen, gezichtsafbeeldingen en sjablonen)
 • Gezondheidsinformatie of medische gegevens met betrekking tot de aanvragen van testkandidaten voor testaccommodaties
 • Ras of etniciteit, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving
 1. Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

In de meeste gevallen verzamelt Prometric dergelijke Persoonsgegevens rechtstreeks van de individuele betrokkene.

In andere gevallen kunnen we echter informatie ontvangen van testsponsors of van externe gegevensleveranciers om ons te helpen onze klanten beter te begrijpen. Wanneer een kandidaat de website van Prometric bezoekt, zich registreert of een examen aflegt, onze applicaties gebruikt of contact met ons opneemt, verzamelen we ook transactiegegevens voor klantenservicedoeleinden.

Alle persoonlijke gegevens die Prometric via onze mobiele applicaties verzamelt, worden beschermd en verwerkt volgens de voorwaarden van dit beleid. We bieden ook automatische ("push") meldingen alleen aan degenen die zich hebben aangemeld om dergelijke meldingen van ons te ontvangen. Geen enkele persoon is verplicht locatiegegevens aan Prometric te verstrekken of pushmeldingen in te schakelen om een van onze mobielbewuste applicaties te gebruiken.

Verzameling van biometrische gegevens

Het biometrisch ingeschakelde check-insysteem en het externe proctoringplatform van Prometric (bekend als ProProctor) zijn ontworpen om de veiligheid en integriteit van het testproces te verbeteren op een manier die de privacy van de testkandidaten beschermt en tegelijkertijd de identiteit van de testkandidaten bevestigt. Deze technologieën worden gebruikt voor identiteitsverificatiedoeleinden, om fraude en verkeerde voorstelling van zaken op te sporen en te voorkomen, om de integriteit van het testproces te behouden en om de veiligheid van testcentra en op afstand gecontroleerde examens te verbeteren.

 1. Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Namens onze testsponsors verzamelt Prometric uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden van:

 • Inplannen van proefexamens
 • Identiteit verifiëren
 • Het afnemen van testen en betalingen
 • Het beheren van klantenserviceverzoeken
 • Het opsporen en voorkomen van fraude en verkeerde voorstelling van zaken door onbevoegde kandidaten
 • Het uitvoeren van data-analyses om de integriteit van het testproces te behouden
 • Rapporteren van testresultaten aan kandidaat en testsponsor
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten, onderworpen aan de toepasselijke wetgeving

Voor leveranciers en andere derde partijen verzamelt Prometric uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Leveranciersbeheer en administratie
 • Factuurverwerking
 • Ken-uw-leverancier due diligence en andere wettelijke vereisten
 1. Wat zijn de rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden over het algemeen verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van bijzondere categorieën Persoonsgegevens.
 • Uw toestemming indien vereist door de toepasselijke wetgeving voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst, waaronder het registreren en inplannen van een toets, het afnemen van de toets, het voorkomen van fraude en het verwerken van de uitslag.
 • Voor legitieme zakelijke doeleinden zoals factuurverwerking en financieel accountbeheer, back-updoeleinden om de bedrijfscontinuïteit te vergemakkelijken, testcentrumbeheer, bedrijfsplanning, contractbeheer, verbetering van testdiensten die aan onze klanten worden geleverd, het voorstellen van gerelateerde diensten en producten aan bestaande testkandidaten, website administratie, uitvoering, analyse, beveiliging en fraudepreventie, corporate governance, rampherstelplanning, auditing en rapportage
 • Naleving van alle wettelijke of reglementaire verplichtingen.
 1. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met andere dochterondernemingen van het bedrijf, overheidsinstanties of derde partijen om legitieme zakelijke redenen die verband houden met de geleverde diensten of zoals anderszins toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens delen:

 • Binnen onze groep, zoals dochterondernemingen
 • Met onze aangesloten bedrijven en geautoriseerde testcentra
 • Met zakelijke partners zoals testsponsors en dienstverleners om verzoeken te vergemakkelijken en onze diensten te verbeteren
 • Met overheidsinstanties en publieke autoriteiten wanneer dit nodig of vereist is door de autoriteit

Biometrische gegevens mogen alleen aan derden worden doorgegeven:

 • Voor een onderzoek met betrekking tot vermeend wangedrag, uitsluitend met het oog op een onderzoek naar bedrog, ongeoorloofd testen of ander wangedrag van de testkandidaat.
 • Met betrekking tot wettige verzoeken van regelgevende, juridische of overheidsinstanties met jurisdictie en/of bevoegdheid om dergelijke verzoeken te doen.

We voeren contracten uit zoals vereist door de toepasselijke wetgeving met onze derde partijen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit beleid en alle andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 1. Hoe bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Afhankelijk van de aard van uw relatie met Prometric en volgens de toepasselijke wetgeving, slaan wij uw persoonlijke gegevens op in onze beveiligde Oracle-cloudinfrastructuur met servers in Ashburn, Virginia, Verenigde Staten.

Prometric volgt een uitgebreid Records Management-programma en een bijbehorend bewaarschema waaraan het zich houdt met het oog op het bewaren, opslaan en vernietigen van alle documenten die tijdens zijn activiteiten zijn aangemaakt, inclusief documenten die persoonlijke gegevens bevatten. We implementeren ook een databeheerstrategie die gegevens scheidt op basis van regionaal gelegen dataservers.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving bewaart ons Bedrijf uw Persoonsgegevens voor de duur van de verwerking, voor de kortere periode van:

 • vijf (5) jaar vanaf de datum van de laatste onderhoudsbeurt, test of beoordeling; of
 • het verstrijken van het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld; of
 • de wetten van het toepasselijke rechtsgebied waar de Persoonsgegevens zijn verzameld.

Prometric bewaart Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Prometric kan Persoonsgegevens echter langer bewaren als dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of als dat nodig is om zijn rechten te beschermen of uit te oefenen.

Opslaan van biometrische gegevens

Alle biometrische gegevens die worden verzameld in computergebaseerde testcentra worden veilig overgedragen naar en veilig opgeslagen in het beveiligde datacentrum van Prometric in de Europese Unie en worden bewaard volgens de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied waar ze zijn verzameld. Biometrische gegevens worden gedurende een periode van dertig (30) dagen opgeslagen en beveiligd in Microsoft Azure.

 1. Overdracht van persoonlijke gegevens

In sommige gevallen kan het gebruik van derden de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen met zich meebrengen. Onze bedrijfsprocessen vereisen vaak de overdracht van persoonlijke gegevens tussen het bedrijf en de internationaal gelieerde entiteiten.

Als Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de EU/EER, en in het geval dat Persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan derden of in een land dat volgens de toepasselijke wetgeving niet wordt beschouwd als een land dat voldoende bescherming biedt, zorgt het Bedrijf ervoor:

 • De implementatie van standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • Het aannemen van passende organisatorische, technische en juridische waarborgen om de genoemde overdracht te regelen en om het noodzakelijke en adequate beschermingsniveau onder het toepasselijke recht te garanderen.
 • Indien nodig zal het de omstandigheden van de overdracht en de wetgeving van het derde land evalueren, en indien nodig een gegevensoverdrachtseffectbeoordeling uitvoeren om te bepalen of aanvullende maatregelen moeten worden geïmplementeerd.

Voor Persoonsgegevens die niet worden verwerkt binnen de EU/EER, en in het geval dat Persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan derden die zich buiten het rechtsgebied van de betrokkene bevinden, zal het Bedrijf ervoor zorgen dat de nodige waarborgen zijn getroffen om Persoonsgegevens te beschermen door passende juridische mechanismen te implementeren, waaronder: voor zover relevant, standaardcontractbepalingen en/of het verkrijgen van passende toestemming van betrokkenen. Deze mechanismen kunnen verschillen afhankelijk van het land en de relevante toepasselijke wetgeving.

 1. Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van het rechtsgebied en de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Recht op toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijdering
 • Recht om de verwerking te beperken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Recht op gegevensportabiliteit
 • Recht om te beslissen hoe uw Persoonsgegevens postuum worden gebruikt

De uitoefening van dergelijke rechten is onderworpen aan beperkingen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving en relevante richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten.

Om uw rechten uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met het Bedrijf, zoals beschreven in de sectie ‘Contact met ons opnemen’. Om aan het verzoek te kunnen voldoen, kunnen wij om een identiteitsbewijs vragen. Indien wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen (weigering of beperking), zullen wij onze beslissing schriftelijk motiveren.

Privacyrechten in Californië

California Civil Code Section 1798 staat inwoners van Californië toe bedrijven waarmee zij een gevestigde zakelijke relatie hebben, te vragen bepaalde informatie te verstrekken over het delen van Persoonsgegevens door de bedrijven met derden voor direct marketingdoeleinden. Prometric deelt zonder toestemming geen persoonlijke gegevens van consumenten uit Californië met derden voor marketingdoeleinden. Als u een testkandidaat bent, zal Prometric uw Persoonsgegevens verstrekken aan uw testsponsor, die de informatie mag gebruiken in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid.

 1. Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?

Prometric implementeert een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen, zoals technische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen tegen beveiligingsincidenten of ongeoorloofde openbaarmaking, en meer in het algemeen tegen een inbreuk op persoonlijke gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen worden in de branche erkend als passende beveiligingsstandaarden en omvatten onder meer toegangscontroles, wachtwoorden, encryptie, strikte tijdslimieten voor het wissen, logmechanismen en regelmatige veiligheidsbeoordelingen.

In het geval dat een Inbreuk in verband met persoonsgegevens mogelijk van invloed is op uw persoonsgegevens, volgt Prometric zijn Incident Response Plan en zal onmiddellijk passende actie ondernemen om de risico's voor de betrokkenen te beperken. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit het op de hoogte stellen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit en de getroffen betrokkenen, terwijl de relevante details van het incident en de beperkende maatregelen worden verstrekt zoals verplicht gesteld kan worden onder de toepasselijke wetgeving (dat wil zeggen AVG of PIPL).

Het informatiebeveiligingsprogramma van Prometric wordt meerdere keren per jaar beoordeeld door meerdere externe organisaties om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de hoogste benchmarks die beschikbaar zijn voor beveiliging en gegevensprivacy en -bescherming, of deze zelfs overtreft. Bovendien zijn werknemers en contractanten verplicht om elk bekend of vermoedelijk geval van misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang onmiddellijk te melden.

 1. Verwerking van persoonlijke gegevens onder de wet op de bescherming van persoonsgegevens van de Volksrepubliek China ('PIPL')

Dit gedeelte is van toepassing wanneer Persoonsgegevens zich binnen de grenzen van de Volksrepubliek China (VRC) bevinden of wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt door een van onze bedrijven in de VRC.

In overeenstemming met artikel 13 van de PIPL kunnen Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Gebaseerd op de toestemming van een individu;
 • Voor de uitvoering van contracten, voor legitieme zakelijke belangen;
 • Om te voldoen aan wettelijke taken en verantwoordelijkheden of wettelijke verplichtingen;
 • Om openbaar beschikbare gegevens te verwerken;
 • Om aan wettelijke vereisten te voldoen.

In navolging van de vereisten uiteengezet in Artikel 23 van PIPL en de inhoud vermeld in Hoofdstuk 4, zal de overdracht en het delen van uw Persoonsgegevens met een derde partij niet plaatsvinden zonder (1) uw specifieke toestemming, indien van toepassing, of (2) om te voldoen aan de wettelijke taken onder het toepasselijk recht.

Op basis van de doeleinden die in dit Beleid worden voorgeschreven, kunnen Persoonsgegevens voor verwerking worden overgedragen naar een land of regio buiten uw woonplaats. Op dat moment zal het Bedrijf de veiligheid van de Persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot het implementeren van toegangscontroles, wachtwoorden, encryptiestandaarden, strikte tijdslimieten voor bewaartermijnen, logmechanismen en regelmatige veiligheidsbeoordelingen.

Het Bedrijf zal u volledig informeren over de grensoverschrijdende gegevensoverdracht in overeenstemming met artikel 39 van PIPL voordat uw Persoonsgegevens buiten de Volksrepubliek China worden overgedragen en zal uw toestemming verkrijgen, waarbij u het volgende wordt meegedeeld: de naam van de uitgaande ontvanger, de contactpersoon informatie, het doel van de Verwerking, de wijze van Verwerking, het soort Persoonsgegevens, en herinneren u aan de methoden en procedures waarmee u uw rechten onder de PIPL kunt uitoefenen. Wij zullen hiervoor uw uitdrukkelijke en afzonderlijke toestemming vragen.

Indien nodig zal het Bedrijf een risicobeoordeling van grensoverschrijdende gegevensoverdracht uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving als Persoonsgegevens buiten de Volksrepubliek China worden overgedragen.

Onder PIPL worden Gevoelige Persoonsgegevens gedefinieerd als Persoonsgegevens die, zodra ze zijn gelekt of illegaal gebruikt, gemakkelijk schade kunnen toebrengen aan de waardigheid van natuurlijke personen en ernstige schade kunnen toebrengen aan de persoonlijke of eigendomsveiligheid, inclusief informatie over biometrische kenmerken, religieuze overtuigingen, speciaal aangewezen status , medische gezondheid, financiële rekeningen, individuele locatietracking, enz., evenals de persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 14 jaar.

In overeenstemming met de PIPL en zoals beschreven in Sectie 2 is de verwerking van Gevoelige Persoonsgegevens onderworpen aan de afzonderlijke toestemming van het individu en wordt deze uitgevoerd voor een specifiek bedrijfsgerelateerd doel.

Prometric verzamelt geen persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 14 jaar zonder de afzonderlijke toestemming van de ouder of andere voogd. Wij zullen Persoonsgegevens over een kind alleen gebruiken of openbaar maken voor zover toegestaan door de wet, op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, om toestemming van de ouders te verkrijgen of om een kind te beschermen.

In het geval van een inbreuk op de persoonsgegevens is Prometric civiel aansprakelijk jegens de betrokkene als het de rechten op de persoonsgegevens van de betrokkene schendt, onverminderd de administratieve, strafrechtelijke of andere wettelijke aansprakelijkheden die door de gegevensbeheerder op grond van de overeenkomst worden aanvaard. de PIPL.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

Het Bedrijf moet mogelijk zijn Beleid bijwerken om te voldoen aan nieuwe of andere privacypraktijken. Een bijgewerkte versie van dit beleid zal via een geschikt kanaal beschikbaar worden gesteld en zal van toepassing zijn op gegevens die na de ingangsdatum ervan worden verzameld.

 1. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Voor vragen, opmerkingen of zorgen over dit beleid, of om de privacyrechten uit te oefenen die zijn toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: joseph.srouji@contractor.prometric.com

U kunt ook een verzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens door op de volgende link te klikken en alle verplichte velden van het formulier in te vullen: Verzoeken om persoonlijke gegevens

U kunt ons ook per post bereiken op:

Prometric Privacyprogrammamanager
Prometric LLC, 1501 South Clinton Street
Baltimore, Maryland 21224 VS

Nadat de interne klachtenprocedure van Prometric is uitgeput, kan een examenkandidaat, als hij of zij niet tevreden is met de oplossing, een klacht indienen bij het Better Business Bureau of Greater Maryland ("BBB"), een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten.

BBB-website: http://www.bbb.org/greater-maryland/

BBB-telefoon: 410-347-3990

BBB-fax: 410-347-3936

Betrokkenen hebben ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in hun relevante rechtsgebied of kunnen juridische stappen ondernemen volgens de toepasselijke wetgeving.

Change Cookie Settings